Co trzy lata weryfikacji ulegają kryteria dochodowe i wysokość świadczeń rodzinnych. Najbliższa weryfikacja nastąpi z dniem 1 listopada 2018 r. Zobacz, co się zmieni.
Świadczeniami rodzinnymi są:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
4. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
5. świadczenie rodzicielskie


Przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.
Od 1 listopada 2018 r. kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych nie ulegnie zmianie. Nadal będzie wynosić:

• kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,
• kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostało na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. będzie wynosiło 1 922 zł.

Spośród wszystkich rodzajów świadczeń rodzinnych podwyższone zostaną kwoty dwóch:

• zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł)
• specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł).

Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych nie ulegną zmianie i wyniosą:

• zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł,
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) nie więcej niż 546 zł (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- do 5. roku życia – 90 zł,
- powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
• świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł.