Pracodawca, który ma prawo do udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powinien na stosowanych do tego drukach wskazywać, czy jest samodzielnym podmiotem, czy np. oddziałem innego przedsiębiorstwa.
O tym obowiązku przypomina Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) w związku z wejściem w życie od początku tego miesiąca rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 27 września 2018 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON oraz ewidencji wystawianych informacji o kwocie obniżenia (Dz.U. poz. 1858). Na jego mocy wprowadzone zostały nowe wzory dwóch formularzy: INF-U oraz INF-1-u. Pierwszy zawiera wysokość ulgi i jest wystawiany przez firmę klientom, którzy są zobligowani do wpłat na rzecz PFRON i chcieliby obniżyć wysokość tej należności. Z kolei drugi zawiera informacje o wszystkich udzielonych w ciągu miesiąca obniżeniach i jest przekazywany do funduszu.
BON zwraca uwagę, że obydwa formularze zostały poszerzone o nowe pozycje. W jednej z nich firma musi podać informację, jaką strukturę ma ona sama oraz nabywca jej produktów lub usług. Jest to konieczne z uwagi na nowelizację ustawy o rehabilitacji. Jej nowe brzmienie przewiduje bowiem, że prawo do udzielania i korzystania z ulg przysługuje pracodawcom, którzy są jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład innych podmiotów (np. oddziałowi firmy) lub jednostkami samorządowymi, pod warunkiem że ich dane zostały umieszczone na fakturze dokumentującej zakup dokonany przez klienta. Na INF-U oraz INF-1-u pracodawca musi również wskazać, czy wywiązał się z obowiązku informacyjnego. Polega on na tym, że taki przedsiębiorca musi swoim kontrahentom wysłać informację o zasadach nabywania i korzystania z wpłat na PFRON.
Ponadto na drukach wprowadzono możliwość umieszczania fotokodu (np. kodu QR), oznaczenia lub etykiet ułatwiających niewidomym identyfikację dokumentów. Dzięki temu po ich wydrukowaniu będą oni mogli zapoznać się z podstawowymi danymi, które zostały w nich zawarte.