Pracodawca, który ma prawo do udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powinien na stosowanych do tego drukach wskazywać, czy jest samodzielnym podmiotem, czy np. oddziałem innego przedsiębiorstwa.
O tym obowiązku przypomina Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) w związku z wejściem w życie od początku tego miesiąca rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 27 września 2018 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON oraz ewidencji wystawianych informacji o kwocie obniżenia (Dz.U. poz. 1858). Na jego mocy wprowadzone zostały nowe wzory dwóch formularzy: INF-U oraz INF-1-u. Pierwszy zawiera wysokość ulgi i jest wystawiany przez firmę klientom, którzy są zobligowani do wpłat na rzecz PFRON i chcieliby obniżyć wysokość tej należności. Z kolei drugi zawiera informacje o wszystkich udzielonych w ciągu miesiąca obniżeniach i jest przekazywany do funduszu.
BON zwraca uwagę, że obydwa formularze zostały poszerzone o nowe pozycje. W jednej z nich firma musi podać informację, jaką strukturę ma ona sama oraz nabywca jej produktów lub usług. Jest to konieczne z uwagi na nowelizację ustawy o rehabilitacji. Jej nowe brzmienie przewiduje bowiem, że prawo do udzielania i korzystania z ulg przysługuje pracodawcom, którzy są jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład innych podmiotów (np. oddziałowi firmy) lub jednostkami samorządowymi, pod warunkiem że ich dane zostały umieszczone na fakturze dokumentującej zakup dokonany przez klienta. Na INF-U oraz INF-1-u pracodawca musi również wskazać, czy wywiązał się z obowiązku informacyjnego. Polega on na tym, że taki przedsiębiorca musi swoim kontrahentom wysłać informację o zasadach nabywania i korzystania z wpłat na PFRON.
Reklama
Ponadto na drukach wprowadzono możliwość umieszczania fotokodu (np. kodu QR), oznaczenia lub etykiet ułatwiających niewidomym identyfikację dokumentów. Dzięki temu po ich wydrukowaniu będą oni mogli zapoznać się z podstawowymi danymi, które zostały w nich zawarte.