STAN FAKTYCZNY

Organ rentowy odmówił przyznania prawa do renty rodzinnej stwierdzając, że powstanie niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji nastąpiło po ukończeniu 16 lat, w sytuacji gdy wnioskodawca nie kontynuował nauki. Wobec odmowy przyznania renty przez organ rentowy wnioskodawca wniósł odwołanie do sądu okręgowego.

UZASADNIENIE

Sąd okręgowy zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał wnioskodawcy prawo do renty rodzinnej od dnia 25 lutego 2004 r. Sąd ten uznał, że wnioskodawca spełnił warunek określony w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.), gdyż stał się całkowicie niezdolny do pracy oraz niezdolny do samodzielnej egzystencji. Rozpoznając apelację organu rentowego od tego wyroku Sąd Apelacyjny powziął wątpliwości co do wykładni przepisów będących podstawą rozstrzygnięcia i postanowieniem z dnia 9 maja 2006 r. przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne: „czy na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do renty rodzinnej nabywa dziecko, które stało się całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji po osiągnięciu wieku określonego w art. 68 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej ustawy”.

Zdaniem Sądu Najwyższego na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach prawo do renty rodzinnej nabywa dziecko, które stało się niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem wieku określonego w art. 68 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, czyli do 16 roku życia, a jeśli się uczy, do 25 roku życia.

WAŻNE WYJAŚNIENIA

PRAWO DO RENTY RODZINNEJ

Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną nabywają dzieci, jeżeli stały się niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy. Ważne, by niezdolność ta powstała w wieku do 16 roku życia, albo jeżeli dziecko kontynuowało naukę do ukończenia 25 lat.

■  Art. 68 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z dnia 29 września 2006 r.

Sygn. akt II UZP 10/2006