STAN FAKTYCZNY

Z pracownicą rozwiązano umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wskazując jako przyczyny złe i niedbałe wykonywanie pracy, negatywną ocenę jej pracy, wysoką absencją, utratę zaufania oraz brak z jej strony woli zmiany. Pracownica wniosła pozew o przywrócenie do pracy. Sąd rejonowy oddalił powództwo jako bezzasadne. Pracownica wniosła apelację do sądu okręgowego.

UZASADNIENIE

Sąd okręgowy przywrócił powódkę do pracy u pozwanego pracodawcy na poprzednich warunkach pracy i płacy. W ocenie sądu okręgowego, sąd rejonowy dokonał nietrafnej analizy przyczyn wypowiedzenia powódce umowy o pracę. Zdaniem sądu okręgowego żadna z podanych przyczyn wskazanych w wypowiedzeniu umowy o pracę nie była ani konkretna, ani rzeczywista. Ponadto wskazane przyczyny zostały sformułowane w sposób zbyt ogólny. Od tego wyroku skargę kasacyjną wniosła strona pozwana.

Zdaniem Sądu Najwyższego sąd II instancji skoncentrował się na analizie poszczególnych przyczyn wskazanych w piśmie wypowiadającym umowę. Analizując każdą z nich osobno, sąd okręgowy doszedł do przekonania, że żadna z nich nie stanowi dostatecznej przyczyny rozwiązania umowy z powódką. Tymczasem - według Sądu Najwyższego - istotą sporu była ocena, czy łącznie wszystkie przyczyny wypowiedzenia, wskazane w oświadczeniu wypowiadającym umowę o pracę, dawały pozwanemu zakładowi pracy podstawę do rozwiązania z powódką umowy o pracę. Dopiero taka kompleksowa ocena pozwala na odpowiedź, czy zachowanie powódki uprawniało pracodawcę do wypowiedzenia jej umowy o pracę w celu ochrony jego słusznego interesu (doboru odpowiedniej kadry).

Pracodawca może wskazać kilka przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, w tym przyczyny dotyczące pracownika i inne niedotyczące pracownika (dotyczące pracodawcy), a wypowiedzenie jest uzasadnione, gdy choćby jedna ze wskazanych przyczyn jest usprawiedliwiona (wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2005 r., I PK 61/05, OSNP Nr 17-18/2006, poz. 265). Jeżeli pracodawca wskazuje kilka przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, to należy je ocenić łącznie, gdyż możliwe jest, że żadna z nich samodzielnie nie uzasadnia wypowiedzenia, ale razem je uzasadniają.

WAŻNE WYJAŚNIENIA

PRZYCZYNA WYPOWIEDZENIA

Pracodawca, który zamierza wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, musi pamiętać o pisemnym uzasadnieniu. Ważne, by wskazana przyczyna (lub przyczyny) była prawdziwa, rzeczywista i konkretna. Uzasadnienie zbyt ogólne może okazać się niewystarczające w przypadku złożenia przez pracownika odwołania do sądu pracy.

■  Art. 30 par. 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2007 r.

Sygn. akt I PK 187/06