Wojewodowie nie będą prowadzić własnych wykazów zawierających informacje o prywatnych domach seniora ukaranych za bezprawną działalność. Powstanie jeden zbiorczy rejestr, prowadzony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Takie rozwiązanie znalazło się w najnowszej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Nowelizacja przewiduje m.in. zaostrzenie przepisów regulujących prowadzenie prywatnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym lub przewlekle chorym oraz sprawowanego nad nimi nadzoru przez wojewodów. Jedna z propozycji zakładała, że wojewoda będzie prowadził rejestr kar nałożonych na domy działające bez zezwolenia.
Zawarte w nim dane miały być udostępniane innym wojewodom np. po to, aby mogli sprawdzić, czy właściciel nie został już ukarany za nielegalne prowadzenie domu w innym regionie (będzie za to grozić wyższa finansowa sankcja). Jednak niektórzy wojewodowie zgłaszali, że zamiast 16. odrębnych rejestrów lepiej utworzyć jeden, gromadzący informacje z całego kraju.
Ministerstwo uwzględniło te zastrzeżenia i wprowadziło do projektu zmiany. Jego nowe brzmienie przewiduje więc, że będzie jeden elektroniczny wykaz kar, do których dostęp będą mieli wszyscy wojewodowie. Wskazano też, jakie dane będą do niego zgłaszać.
Ponadto w projekcie uregulowana została kwestia kwalifikacji personelu, który może być zatrudniony w prywatnej placówce oraz ile takich osób powinno być (w zależności od liczby mieszkańców). Pierwotnie resort proponował, aby było to minimum sześć osób na całym etacie, z zachowaniem zasady zatrudnienia w wymiarze 1/3 etatu na jedną osobę przebywającą w placówce. Natomiast wojewodowie wskazywali, że w małych placówkach dla kilku pensjonariuszy wymóg zatrudnienia sześciu osób do wykonywania czynności opiekuńczych może być trudny do spełnienia. W związku z tym ministerstwo wycofało się z tego warunku. Jednocześnie doprecyzowało, że w sytuacji, gdy właściciel placówki należy do kadry opiekuńczej, może być zaliczony do niej tylko w wymiarze połowy etatu, a jeśli prowadzi kilka domów, tylko w jednym z nich może być zaliczony do personelu.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany na komitet stały Rady Ministrów