Osoba z dysfunkcją zdrowotną może otrzymać pieniądze nie tylko na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej, ale też na przystąpienie do już utworzonego podmiotu.
Takie rozwiązanie zostało wprowadzone do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) przy okazji ostatniej nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Zmieniła się też wysokość dofinansowania, bo może ono wynosić do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeśli osoba zobowiąże się, że będzie członkiem spółdzielni przez okres roku, lub do jego piętnastokrotności, gdy będą to dwa lata. W związku z tym konieczne jest wydanie nowych przepisów umożliwiających wnioskowanie o wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zostały one zawarte w projekcie rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.
Określone zostały w nim warunki oraz tryb przyznawania dotacji oraz jej zwrotu, a także wzór wniosku Wn-O. O ile obecnie liczy on dwie strony, o tyle zaproponowany w rozporządzeniu druk ma ich już osiem. Zwiększenie jego objętości Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uzasadnia tym, że informacje zawarte w obowiązującym teraz formularzu nie są wystarczające do przeprowadzenia oceny planowanej działalności. W efekcie powiatowe urzędy pracy domagały się od osób starających się o pieniądze dodatkowych dokumentów. Co więcej, w poszczególnych samorządach były różne wymagania w tej kwestii. Dlatego, aby je ujednolicić oraz zwolnić osoby niepełnosprawne z konieczności kompletowania dodatkowej dokumentacji, druk Wn-O został rozszerzony. I tak będzie trzeba w nim podać m.in. wstępne informacje o planowanej działalności, jej obszarach, lokalizacji, a także potencjalnych klientach oraz dystrybucji produkowanych dóbr lub usług. Dodatkowo we wniosku został wyodrębniony zakres czynności, które osoba niepełnosprawna zamierza wykonywać sama, a jakie przekaże do wykonywania innym osobom, np. przyszłym pracownikom spółdzielni lub osobom, z którymi będzie ją wspólnie prowadzić.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia