Łatwiejszy dostęp do lekarza sportowego ma zapewnić nowe rozporządzenie ministra zdrowia o wydawaniu zaświadczeń o stanie zdrowia dla osób uprawiających sport kwalifikowany. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji publicznych.

Projekt zakłada zmniejszenie liczby obowiązkowych badań diagnostycznych i specjalistycznych niezbędnych do wydania orzeczenia o stanie zdrowia, które umożliwia bezpieczne uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, w szczególności w treningach lub zawodach sportowych. Przewiduje on także ograniczenie częstości wykonywania tych badań (co 12 miesięcy).

Dotąd osoba, która starała się o zaświadczenie, musiała wykonać 13 badań specjalistycznych. Nowe rozporządzenie ogranicza liczbę badań do 7 (ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i badaniem ostrości wzroku, badanie ortopedyczne, badania elektrokardiograficzne, pomiary antropometryczne, badanie morfologii krwi obwodowej, oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi i badanie ogólne moczu).

W ocenie resortu ma to znacznie uprościć i przyspieszyć procedury, a w konsekwencji umożliwić większej liczbie osób uzyskanie orzeczenia. Jednocześnie – jak podkreśla się w "Ocenie skutków regulacji" opublikowanej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji – zachowane mają być zasady bezpiecznego uprawiania sportu dzięki możliwości w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia zlecenia przez lekarza badań dodatkowych.