ZMIANA PRAWA Kodeks pracy określi obowiązki i uprawnienia telepracowników oraz ich pracodawców.

Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji kodeksu pracy. Ma ona uregulować w prawie pracy zasady świadczenia pracy na odległość, czyli telepracę. Poparcie dla projektu nowelizacji kodeksu pracy zadeklarowały wszystkie kluby parlamentarne.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, w kodeksie pracy znajdzie się np. definicja telepracownika (nowy art. 675 par. 2). Zakłada ona, że cechą wyróżniającą go jest wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz przekazywanie wyników pracy przełożonym (zwłaszcza za pośrednictwem takich środków). Zatem sposób rozliczania się z wykonanej pracy zdecydowanie odróżnia tę formę wykonywania pracy od klasycznego stosunku pracy.

Projekt zakłada także, że firma nie może zmusić zatrudnionego pracownika do wykonywania pracy w tej formie. Telepracownikami będą mogły zostać nowo zatrudniane osoby i dotychczasowi pracownicy. W tym drugim przypadku pracodawca zaproponuje zmianę formy zatrudnienia, ale z inicjatywą zmiany warunków zatrudnienia będzie też mógł wystąpić pracownik. Pracodawca dostarczy telepracownikom sprzęt niezbędny do wykonywania pracy. Ma też pokrywać koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją tego sprzętu. W zamian będzie miał prawo do ulg podatkowych.

Na proponowanych rozwiązaniach mogą zyskać pracownicy, zwłaszcza niepełnosprawni lub osoby wychowujące dzieci.

- Ustawa jest jednak korzystna także dla pracodawców, bo nie będą musieli ponosić kosztów wynajmu powierzchni biurowej i pełnego wyposażenia i utrzymania stanowiska pracy - uważa Ewa Kopacz, przewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia.

Projekt ustawy przewiduje szeroki udział związków zawodowych lub przedstawicieli pracowników w ustaleniu zasad zatrudniania telepracowników w danym przedsiębiorstwie. Aby stosować tę formę pracy, szef zakładu będzie musiał zawrzeć porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi. Określi ono warunki korzystania z telepracy w ramach stosunku pracy. Porozumienie powinno zostać zawarte w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę propozycji jego zawarcia. Jeżeli w tym terminie strony nie wypracują porozumienia, warunki stosowania telepracy powinny być określone w regulaminie pracy.

Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że z usług telepracowników korzysta już 16 proc. polskich przedsiębiorstw. Poparcie dla projektu nowelizacji kodeksu pracy zadeklarowały wszystkie kluby parlamentarne.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl