Z początkiem października br. zmieniają się zasady rozliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511; dalej: u.r.o.n.).
Dotyczy to także dokumentowania stanów zatrudnienia i korzystania z ulg. Zmiany wynikają z ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1076; dalej jako nowelizacja z 2018 r.), a także z:
Ponadto 28 września br. w Senacie zakończyły się prace nad ustawą z 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: nowelizacja dostosowawcza). Zmienia ona sposób dokumentowania szczególnych schorzeń przez pracodawców korzystających z dofinansowania do pracowników niepełnosprawnych lub udzielających ulg we wpłatach na PFRON.