Porozumienie między kierownikiem ośrodka pomocy społecznej a ośrodkiem wsparcia nie może ustalać kosztu dziennego utrzymania w tej placówce.
Tak uznał wojewoda lubelski, który stwierdził nieważność części zapisów zawartych w uchwale podjętej przez radnych Terespola. Dotyczyła ona ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Organ nadzoru zakwestionował przepis uchwały, z którego wynikało, że koszt dziennego utrzymania osoby w takiej instytucji jest określany na podstawie porozumienia podpisywanego między kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Terespolu a ośrodkiem wsparcia, do którego jest kierowana dana osoba.
W ocenie organu nadzoru taka regulacja nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508). Wskazuje, że zgodnie z jej art. 17 ust. 1 pkt 3 do zadań własnych gminy należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania. Samorząd może je wykonywać samodzielnie – przy pomocy swoich jednostek organizacyjnych, lub przekazać do realizacji innym podmiotom na mocy zawieranej z nimi umowy. Dlatego, biorąc pod uwagę, że w tym zakresie konieczne jest zawarcie umowy na szczeblu gminy i podmiotu, nie jest dopuszczalne zawieranie jej między kierownikiem GOPS a ośrodkiem wsparcia.
Ponadto wojewoda unieważnił zapis uchwały wskazujący, że przyznanie pomocy w formie tymczasowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia oraz sposób płatności jest ustalany po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w decyzji (z uwzględnieniem wyników rodzinnego wywiadu środowiskowego). Powołał się przy tym na art. 106 ustawy, który przewiduje, że przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej, ale nie dotyczy to udzielania wsparcia w postaci schronienia w ogrzewalni i noclegowni. Co więcej, taka pomoc nie wymaga również przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a wydatki poniesione na ten cel nie podlegają zwrotowi.

orzecznictwo

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.227.2018 wojewody lubelskiego z 18 lipca 2018 r. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia