Już niedługo sąd rozstrzygnie o prawie do emerytury dziennikarza, któremu ZUS odmówił jej przyznania. Ubezpieczony urodził się przed 1949 rokiem i nie osiągnął wieku emerytalnego w czasie wykonywania pracy dziennikarskiej.

Oddział ZUS we Wrocławiu, wydając negatywną dla dziennikarza decyzję, powołał się na par. 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach. (Dz.U nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Jego zdaniem osoba zatrudniona na stanowisku dziennikarskim i objęta układem zbiorowym pracy dziennikarzy nabywa prawo do emerytury, jeżeli osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 55 lat dla kobiety i 60 lat dla mężczyzny w czasie wykonywania pracy dziennikarskiej, ma wymagany ogólny okres zatrudnienia (odpowiednio 20 i 25 lat), w tym co najmniej 15 lat pracy dziennikarskiej. Dodatkowym warunkiem jest nieprzystąpienie do OFE.

Dziennikarz spełniał warunki wiekowe i stażowe (33 lata stażu, w tym 24 lata pracy dziennikarskiej), ale kończąc 60 lat nie był zatrudniony w mediach. Skierował więc sprawę do sądu.

Jak sprawdziliśmy, sąd może jednak przyznać rację ubezpieczonemu. W oficjalnym komentarzu zamieszczonym na stronie internetowej ZUS, do którego odesłała nas Anna Bartoń z Centrali ZUS, Zakład wyjaśnia, że dziennikarz może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę jeśli w chwili składania wniosku pracuje w tym charakterze. Nie musi więc kończąc 60 lat pracować jako dziennikarz. Oznacza to, że ubezpieczony może w chwili swoich 60 urodzin wykonywać inną pracę, a ważne jest to, że w chwili składania wniosku do ZUS pracuje jako dziennikarz.

Odrębne zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę dotyczą osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. Ci ubezpieczeni mają prawo do emerytury w obniżonym wieku, jeśli nie przystąpili do OFE, ale warunki dotyczące wieku, stażu (w tym odpowiednia liczba lat wykonywania prac w szczególnych warunkach), muszą być spełnione do końca tego roku. W przypadku mężczyzn wykonujących prace wymienione w wykazie A wspomnianego rozporządzenia wymagany wiek wynosi 60 lat, a staż emerytalny co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 15 lat wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.