Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ (CRPD) ogłosił rekomendacje dotyczące wykonania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Jak powiedział we wtorek RPO Adam Bodnar, są one zbieżne ze wskazanymi przez niego na początku tego roku.

W poniedziałek Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ z siedzibą w Genewie (Committee on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) ogłosił rekomendacje dotyczące wykonania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Ratyfikując konwencję w 2012 r., Polska potwierdziła, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka.

Wśród rekomendacji Komitetu są sprawy dotyczące m.in. jednolitego systemu orzekania o niepełnosprawności wypracowanego z udziałem organizacji osób z niepełnosprawnościami; likwidacji instytucji ubezwłasnowolnienia; zapewnienia prawa osób z niepełnosprawnościami do samodzielnego życia w społeczności lokalnej i ze wsparciem asystentów osobistych oraz uwzględnienia perspektywy praw kobiet z niepełnosprawnościami.

Adam Bodnar na wtorkowej konferencji prasowej podkreślił, że "Komitet zarekomendował Polsce przyjęcie kompleksowej strategii wdrażania konwencji (...) oraz ratyfikację dodatkowego protokołu do konwencji. Ten protokół daje osobie z niepełnosprawnością możliwość, można powiedzieć, +poskarżenia się+ do Komitetu na brak realizacji praw tej osoby przez dane państwo". Dodał, że "my do tej pory protokołu nie ratyfikowaliśmy, chociaż rzecznik wspólnie z wieloma organizacjami pozarządowymi od lat o to apeluje".

Według Bodnara "w Polsce brakuje organu, który wszechstronnie, kompleksowo zajmowałby się obszarami życia, w których prawa osób z niepełnosprawnościami są naruszane". Mówił o dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. "Komitet przedłożył Polsce konkretną rekomendację związaną ze zmianami prawnymi w obecnie obowiązującej ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania. Chodzi o to, żeby osoba z niepełnosprawnością była chroniona przed dyskryminacją we wszystkich obszarach, a nie tylko w szeroko pojętej działalności zawodowej".

RPO powiedział, że rekomendacje Komitetu odnoszą się "zarówno do rzeczy fundamentalnych, systemowych, związanych z kwestiami nierozwiązanymi od lat, jak również do kwestii często wręcz szczegółowych, takich, które utrudniają życie osób z niepełnosprawnościami oraz powodują, że te osoby czują się obywatelami drugiej kategorii".

Na początku tego roku Bodnar przesłał do Komitetu Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ informację, w której wyraził opinię, że osoby z niepełnosprawnościami nie mają w Polsce możliwości pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka, i ocenił, że niezbędne są zmiany systemowe.

W Polsce żyje około 4,7 mln osób z niepełnosprawnościami. Zdaniem RPO żaden organ rządu nie koordynuje polityki wobec nich. Według Bodnara, niezbędne jest przyjęcie przez Polskę strategii wdrażania konwencji i podpisanie do niej protokołu fakultatywnego, dzięki czemu Komitet mógłby badać skargi składane przez polskich obywateli. Funkcję niezależnego organu monitorującego wykonanie konwencji pełni w Polsce Rzecznik Praw Obywatelskich.