Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) nie planuje zwiększać liczby dni nieobecności w domu pomocy społecznej (DPS), za które jego mieszkaniec nie ponosi opłaty.Tak wynika z odpowiedzi na interpelację nr 25367 poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie finansowania pobytu w placówce. Co do zasady umieszczona w niej osoba wnosi opłatę w wysokości 70 proc. swojego dochodu. Jednocześnie zgodnie z art. 63 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ), mieszkaniec domu oraz członek rodziny, który jest zobowiązany do współfinansowania jego pobytu, nie ponoszą opłat za okres nieobecności seniora, nieprzekraczający 21 dni w roku.
Czas urlopowania jest często wykorzystywany na wyjazdy do sanatorium lub na turnus rehabilitacyjny. Jednak jak podkreśla poseł Pietraszewska, zdarzają się sytuacje, że takie „wolne’’ trwają dłużej niż dopuszczany przepisami okres. W efekcie takie osoby muszą płacić za pobyt, chociaż faktycznie nie korzystają z DPS. Poseł postanowiła więc zapytać resort rodziny czy dostrzega ten problem oraz zamierza zmienić ustawę w taki sposób, aby w przypadku wyjazdów sanatoryjnych lub rehabilitacyjnych przekraczających 21 dni, senior nie musiał płacić.
Elżbieta Bojanowska, wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej, wyjaśnia, że art. 63 ustawy obowiązuje od początku jej wejścia w życie i do tej pory jego słuszność nie była podważana. Natomiast propozycja jego zmiany w takim kształcie nie jest zgodna z oczekiwaniami i potrzebami DPS. Opłata za pobyt jest bowiem przeznaczana na działalność placówki. I nawet podczas nieobecności mieszkańca muszą one utrzymywać jego miejsce i ponosić stałe koszty, m.in. infrastruktury i zatrudnienia personelu. Dlatego ministerstwo nie planuje zmiany ustawy w tym zakresie.
Zwraca jednak przy tym uwagę, że art. 64 ustawy daje gminie możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłaty zobowiązanych do jej ponoszenia. Przepis ten wymienia przykładowe okoliczności, kiedy może to nastąpić, ale nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli więc mieszkaniec placówki planuje wyjazd dla podratowania zdrowia lub na turnus rehabilitacyjny, a jego koszt przekracza możliwości finansowe seniora, może zwrócić się do gminy z wnioskiem o zwolnienie z opłaty za pobyt w DPS w tym czasie. Tyle że decyzja w tej sprawie jest uznaniowa.