Sprawa dotyczy M.R., który złożył wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim. Wydziałowa komisja stypendialna wydała jednak decyzję odmowną w jego sprawie.Powód? Z dokumentacji wynikało, iż miesięczny dochód netto na jednego członka w rodzinie wnioskodawcy przekraczał kwotę uprawniającą do otrzymania tej formy pomocy materialnej. Wszystko przez to, że zaliczono do niego środki ze stypendium naukowego otrzymywanego przez jego brata od jednej z fundacji.
M.R. złożył więc odwołanie od tego rozstrzygnięcia. Jego zdaniem komisja nie uwzględniła faktu, że do dochodu nie wlicza się stypendiów o charakterze socjalnym, przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.), tj. organizacje pożytku publicznego i jednostki samorządu terytorialnego. A zdaniem M.R. jego brat właśnie takie otrzymywał.
Odwoławcza komisja stypendialna utrzymała jednak w mocy pierwotną decyzję. Zgodziła się, że fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego, a zatem przyznawane przez nią wsparcie nie powinno być co do zasady brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Zwróciła jednak uwagę, że art. 179 ust. 5 pkt 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1115), dotyczy przyznawanych przez te podmioty stypendiów o charakterze socjalnym. Tymczasem pomoc fundacji dla jego brata, nawet jeżeli to wsparcie nie jest w istocie stypendium naukowym, gdyż wyniki w nauce nie są jedynym kryterium jego przyznania, trudno uznać za świadczenie o charakterze socjalnym. Nie wystarczy bowiem jedynie trudna sytuacja materialna studenta, aby mógł on ubiegać się o jego przyznanie (liczą się także zamieszkanie w miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców czy szczególne osiągnięcia w sporcie, nauce, wolontariacie itp.).
Na tę decyzję M.R. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, a ten uznał ją za zasadną.
W uzasadnieniu wskazał, że kryterium dochodowe jest warunkiem koniecznym do uznania danego stypendium za socjalne. Nie musi być to jednak wymóg wystarczający. W ocenie sądu do zastosowania art. 179 ust. 5 pkt 6 prawa o szkolnictwie wyższym powinno dojść w każdym przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego wprowadza jako warunek udzielenia stypendium przynajmniej obowiązek spełnienia kryterium dochodowego.
Zdaniem WSA dodatkowe wymogi przewidziane przez statut fundacji nie wykluczają charakteru socjalnego tego stypendium.
Kryterium dochodowe jest warunkiem koniecznym do uznania stypendium za socjalne
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi sygn. akt III SA/Łd 143/18.www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia