Jeżeli ktoś jest w stanie płacić alimenty czy czynsz za mieszkanie, nie ma szansy na umorzenie należności z tytułu niezapłaconych odsetek od składek. Nawet, jeżeli jest niepełnosprawnym rencistą.Zbigniew K. prowadził przez blisko 10 lat działalność gospodarczą, świadcząc usługi remontowo-budowlane. Pod koniectego okresu popadł w poważne problemy finansowe i musiał zamknąć firmę, ale – z racji tego, że przez pewien czas nie opłacał terminowo obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – ZUS nakazał zapłatę odsetek.
Pan K. wniósł o umorzenie tej należności, argumentując, że obecnie jest niepełnosprawny, posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i pobiera rentę z tego tytułu. Potrącane są z niej należności z tytułu alimentów oraz na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. Ponadto z racji złego stanu zdrowia musi ponosić koszty leczenia. Nie dysponuje też innymi składnikami majątku, które posłużyłyby na spłatę należności z tytułu odsetek na rzecz ZUS.
Zakład, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wydał decyzję odmowną. Sprawa trafiła na ścieżkę sądową, ale tam były przedsiębiorca także nie uzyskał korzystnych orzeczeń, gdyż jego skargę na decyzję ZUS oddaliły kolejno: poznański WSA i Naczelny Sąd Administracyjny.
W uzasadnieniu NSA wskazał, że tak ZUS, jak i WSA prawidłowo oceniły stan faktyczny tj. sytuację majątkową i możliwości finansowe skarżącego. I doszły do wniosku, że jest on w stanie uregulować wszystkie swoje zobowiązania. NSA podkreślił, że główną część zobowiązań Zbigniewa K. stanowią należności cywilnoprawne – z tytułu czynszu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i alimentów. Tymczasem zadłużenie z tytułu odsetek od należności składkowych wobec ZUS ma charakter zobowiązania publicznoprawnego.
– A należności także wyprzedzają zawsze w realizacji należności cywilnoprawne – podkreślił sędzia Piotr Kraczkowski.
ZUS ma uprawnienie – ale nie obowiązek – umarzania należności, jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny. NSA podkreślił, że argumentem za anulowaniem długów składkowych nie może być konieczność spłacania innego zadłużenia związanego z należnościami prywatnoprawnymi, indywidualnymi długami. Skarżący nie podał innych argumentów za umorzeniem zadłużenia, a więc decyzje ZUS w tej kwestii były prawidłowe.

orzecznictwo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 września 2018 r., sygn. akt I GSK 835/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia