Rząd przyjął program "Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2018/2019. Zgodnie z nim dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymają niepełnosprawni uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych projekty uchwały i rozporządzenia w sprawie programu przygotował resort edukacji. Rząd przyjął je w trybie obiegowym. Poinformowała o tym w piątek PAP rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska.

Program "Wyprawka szkolna" jest realizowany od 15 lat. Przez ten czas zmieniała się grupa uczniów, którzy byli do tej pomocy uprawieni. Od roku 2016/2017 pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych adresowana jest do części uczniów niepełnosprawnych.

Zmiany w funkcjonowaniu programu są związane z sukcesywnym wprowadzaniem bezpłatnych podręczników będących własnością szkoły, a użyczanych uczniom.

W roku szkolnym 2018/2019 prawo do korzystania z podręczników użyczanych mają uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i III klas gimnazjum. Natomiast prawo to nie przysługuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Dlatego pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" w tej edycji jest skierowana do uczniów niepełnosprawnych z klas I i II branżowej szkoły I stopnia, z klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc przysługuje także niepełnosprawnym uczniom szkół artystycznych z klas odpowiadających szkołom ponadgimnazjalnym, czyli klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz liceum plastycznego.

Chodzi o uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabowidzących. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program zakłada także dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto program obejmie pomocą w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów klas III szkół podstawowych. Chodzi o uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Będzie to możliwe, gdy uczeń nie będzie korzystał z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez MEN w ramach programu użyczania bezpłatnych podręczników.

Pomoc - podobnie jak w latach ubiegłych - będzie przyznawana na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Będzie go mógł także złożyć nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wniosek trzeba złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie w nowym roku szkolnym uczęszczał uczeń. Wysokość maksymalnego dofinansowania zależy od typu szkoły i rodzaju niepełnosprawności ucznia.

Termin na złożenie wniosku zostanie ustalony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. W przypadku szkół muzycznych, rolniczych i leśnych terminy zostaną ustalone przez ministrów prowadzących dany typ szkoły.

MEN szacuje, że pomoc w ramach programu otrzyma około 32 tys. uczniów. Wysokość dofinansowania będzie wynosiła od 175 do 445 zł.

Na realizację programu zaplanowano 18 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa pod nazwą "Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego +Aktywna tablica+". Jak zaznaczono w ocenie skutków regulacji do projektów uchwały i rozporządzenia, po weryfikacji liczby uczniów i planowanych cen podręczników ostatecznie planuje się na realizację programu przeznaczyć 13 mln zł.