Pracownik został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Czy w tym czasie firma może przekazywać jego wynagrodzenie innej osobie?ikona lupy />
Izabela Zawacka radca prawny, lider działu zbiorowego prawa pracy w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy / Dziennik Gazeta Prawna
Pensja wypłacana jest – co do zasady – do rąk własnych pracownika. Tak wynika z 86 ust. 3 kodeksu pracy. Jednocześnie nie może on zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść go na inną osobę (art. 84 k.p.). Pracodawca nie może więc, nawet za zgodą podwładnego, przekazać jego środków innej osobie (na własność).
Zdarzają się jednak przypadki, gdy na skutek przeszkód losowych (np. tymczasowego aresztowania) zatrudniony nie będzie mógł odebrać wynagrodzenia. W takiej sytuacji firma powinna złożyć kwotę wynagrodzenia do depozytu i – o ile to możliwe – poinformować o tym pracownika. Jeżeli jednak podwładny chce odebrać pensję w gotówce, może upoważnić do tego wskazaną przez siebie osobę (np. rodzica).
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Należy w nim oznaczyć osobę upoważnioną (np. wskazać numer jej dowodu osobistego, PESEL) oraz wynagrodzenie (czy chodzi o pensję zasadniczą, czy także o wszystkie składniki wynagrodzenia należne za dany okres). Konieczne jest też wskazanie miesięcy, za które pracodawca może wypłacać pieniądze innej osobie.
Pełnomocnictwo tym różni się od przekazania, że obejmuje tylko upoważnienie do odbioru wynagrodzenia, a nie jego oddanie na własność. Co istotne, ciężar wykazania, że wynagrodzenie zostało wypłacone osobie uprawnionej, spoczywa na pracodawcy. Powinien on więc otrzymać pokwitowanie odbioru wynagrodzenia oraz wypłacanej kwoty.
Odmienne zasady dotyczą osób pozostających w związku małżeńskim. Zgodnie z art. 29 k.r.o. w razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności (chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy). Małżonek pracownika może więc zażądać wypłaty wynagrodzenia, przedstawiając dowód potwierdzający istnienie małżeństwa (np. odpis aktu małżeństwa), swoje dane, a także dowód istnienia przemijającej przeszkody (np. postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu).