Od października wysokość świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla obcokrajowca będzie wynosić do 1376 zł miesięcznie. Teraz jest to maksymalnie 1355 zł.
Zmiana wysokości wsparcia jest przewidziana w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 7 kwietnia 2015 r. w sprawie pomocy dla cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1837). Co do zasady kwota świadczeń należnych obcokrajowcom jest powiązana z tym, ile wynoszą kryteria dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej. Ze względu na to, że progi zostaną od przyszłego miesiąca podwyższone, wpłynie to na wysokość świadczenia i w efekcie konieczne jest dostosowanie do tej zmiany przepisów wspomnianego rozporządzenia.
Zgodnie z ich nowym brzmieniem świadczenie dla osoby samotnej będzie wynosić 1376 zł w okresie sześciu miesięcy, natomiast przez kolejne pół roku obcokrajowiec będzie otrzymywał z powiatowego centrum pomocy rodzinie 90 proc. tej kwoty, czyli 1238,4 zł.
Odpowiednio niższe kwoty świadczeń będą przysługiwać rodzinom. Na przykład w takiej liczącej trzy osoby pomoc za pierwsze sześć miesięcy będzie wynosić 825,6 zł, co stanowi 60 proc. wsparcia należnego osobie samotnej, a potem spadnie do 743 zł. Z kolei w rodzinie mającej czerech lub większą liczbę członków, początkowa wysokość świadczenia będzie wynosić 688 zł (50 proc. kwoty dla osoby samotnej), a następnie 619,2 zł.
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania i naukę języka polskiego przysługuje obcokrajowcom, którzy mają status uchodźcy, otrzymali ochronę uzupełniającą lub przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy przyznany w ramach łączenia rodzin (art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy o cudzoziemcach). Pieniądze są wypłacane przez 12 miesięcy, a wniosek o przyznanie wsparcia należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od uzyskania dokumentu pobytowego.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji