NOWE PRAWO

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych (Dz.U. nr 53, poz. 312). Na jego podstawie żołnierze mogą być kierowani do pełnienia zawodowej służby wojskowej w instytucjach cywilnych. Jednak sam zainteresowany musi wyrazić na to pisemną zgodę. Musi też ona zawierać nazwę instytucji i określać stanowisko, na którym ma być pełniona służba.

Z kolei instytucje cywilne pragnące utworzyć takie stanowiska muszą wystąpić do ministra obrony narodowej z wnioskiem o skierowanie do nich żołnierzy. Minister określi wtedy tzw. stopnie etatowe będące podstawą do ustalenia wysokości miesięcznego uposażenia osób pełniących taką służbę. Dyrektor departamentu kadr MON w formie rozkazu określi datę objęcia takiego stanowiska, a przez cały okres takiej służby żołnierz będzie podlegać szefowi resortu obrony narodowej. Kierownik instytucji państwowej może wprawdzie wyznaczać żołnierzy na inne stanowiska służbowe niż pierwotnie przewidywano, ale taka zmiana będzie musiała być uzgodniona z MON. Rozporządzenie wejdzie w życie 12 kwietnia.