Przez pełnienie dyżuru w domu należy rozumieć nie tyle faktyczne pozostawanie pracownika w domu, lecz nieprzebywanie w zakładzie pracy lub w miejscu wskazanym przez pracodawcę. Dyżurem pełnionym w domu będzie zatem także dyżur pod telefonem komórkowym.

Do istoty dyżuru pracowniczego należy znaczna swoboda pracownika w zakresie sposobu spędzania tego czasu. Pracownik może zatem robić wszystko, co nie stoi na przeszkodzie ewentualnemu niezwłocznemu podjęciu obowiązków. Za dyżur pełniony w domu nie może być więc uznany dyżur, który jest faktycznie pełniony przez pracownika w jego miejscu zamieszkania, jeśli dom stanowi dla niego miejsce pracy. W takim przypadku zastrzeżenie przez pracodawcę, iż pracownik powinien dyżurować w domu, powoduje, że będzie to dyżur w miejscu pracy. Stąd odnośnie do telepracownika pracującego w domu dyżur pełniony przez niego w miejscu zamieszkania powinien być traktowany na równi z dyżurem pełnionym w zakładzie pracy. Z kolei dyżur pełniony na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu nie może być zrównany w skutkach prawnych z dyżurem w domu nawet wtedy, gdy warunki przebywania pracownika pozwalają mu na wypoczynek (wyrok SN z 31 stycznia 1978 r., I PRN 147/77, PiZS 1979, z. 4, s. 73, teza 3).

Za czas pełnienia dyżuru w domu na telefon, co do zasady, pracownikowi nie przysługuje żadna rekompensata. Jednak jeśli podczas dyżuru pracownik wykonuje faktycznie pracę, czas wykonywania tych czynności należy kwalifikować jako czas pracy, za który przysługuje wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę i obowiązujących przepisów płacowych, co wynika z art. 80 k.p. Jeżeli wykonywanie pracy podczas dyżuru spowoduje przekroczenie norm czasu pracy obowiązujących pracownika, pracownik powinien dodatkowo otrzymać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Jeśli wypracowane nadgodziny przypadać będą w dni robocze, pracownikowi przysługuje oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia bądź czas wolny. W przypadku gdy dyżur, podczas którego pracownik będzie zobowiązany do wykonywania pracy, przypadnie w sobotę, będącą dla niego dniem wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, za czas dyżuru przysługuje mu inny dzień wolny, a w razie braku porozumienia z pracodawcą w tym zakresie dodatek w wysokości 100 proc. za każdą godzinę pracy.