Przepis art. 42 par. 1 k.p. nakazuje do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy, czyli wypowiedzenia zmieniającego, stosować przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę w sposób odpowiedni. Oznacza to konieczność stosowania przepisów o wypowiedzeniu bez żadnych zmian lub ze zmianami uzasadnionymi innym charakterem wypowiedzenia zmieniającego.

W analizowanym przypadku pracownik, co do zasady, zachowuje swe dotychczasowe stanowisko, równocześnie jednak zmianie ulegają prawa i obowiązki związane z jedno- bądź wieloosobowym charakterem danego stanowiska. Powołanie, na przykład, dwóch nowych członków zarządu, upoważnionych do samodzielniej reprezentacji spółki, ogranicza kompetencje dotychczasowego prezesa, a ponadto modyfikuje sposób jego działania w zakresie koordynowania pracy całego zespołu, co z kolei może znacząco wpływać na zasady odpowiedzialności.

Przekształcenie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z organu jednoosobowego w wieloosobowy należy zatem uznać w zasadzie za istotną zmianę treści stosunku pracy prezesa jednoosobowego zarządu, wymagającą porozumienia stron albo wypowiedzenia zmieniającego. Jeżeli jednak umowa spółki z organiczoną odpowiedzialnością zawiera klauzulę o możliwości rozszerzenia składu zarządu (np. zapis, że zarząd liczyć będzie od jednej do trzech osób), to osoba powołana na stanowisko prezesa jednoosobowego zarządu, a następnie zatrudniona w tym charakterze w ramach stosunku pracy, musi liczyć się - przy braku odmiennego zastrzeżenia w umowie o pracę - z powołaniem w każdym czasie drugiego lub trzeciego członka zarządu.

Takie rozszerzenie składu zarządu będzie traktowane jako działanie w ramach uzgodnionych przez strony warunków pracy. Zatem przekształcenie jednoosobowego zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zarząd trzyosobowy jest istotną zmianą warunków pracy w stosunku pracy dotychczasowego prezesa jednoosobowego zarządu i wymaga porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego, chyba że w umowie spółki przewidziano powoływanie zarządu o zmiennym składzie (por. wyrok Sąd Najwyższego z 13 kwietnia 2000 r., I PKN 605/1999).