Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, który m.in. określa warunki i tryb przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego osobom, które urodziły i wychowały, bądź wychowały co najmniej 4 dzieci. Konsultacje mają potrwać do 3 października 2018 r. Świadczenia takie obciążą budżet państwa łączną kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat.

"Projekt określa kryteria przyznawania prawa do tego świadczenia oraz zasady wypłacania i finansowania tego świadczenia. Celem jego wypłaty będzie zapewnienie środków do życia osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowanie dzieci. Świadczenie to będzie miało za zadanie przeciwdziałać ubóstwu tej grupy osób i nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne na terenie Polski" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci lub ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci - w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę, podano także.

"Będzie mogło być przyznane matce, po osiągnięciu wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy:

- nie posiadają niezbędnych środków utrzymania (oświadczenie, w którym wnioskodawca potwierdza czy pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi inną działalność zarobkową, otrzymuje świadczenia na podstawie odrębnych przepisów, posiada gospodarstwo rolne albo zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego, które potwierdzają źródła osiąganych przychodów oraz ich wysokość);

- są obywatelami Polski albo posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo cudzoziemcami, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego" - czytamy także.W ocenach skutków regulacji oszacowano, że wydatki z budżetu państwa na wdrożenie projektu będą wynosiły od ok. 916 mln zł do ponad 1 mld zł rocznie, co daje łącznie kwotę 11,01 mld zł w okresie 10 lat. Jednocześnie oszacowano dochody na łącznym poziomie 2,26 mld zł w ciągu 10 lat, co oznacza, że saldo ogółem wyniesie -8,74 mld zł w ciągu 10 lat od wdrożenia ustawy."Projekt przewiduje, że koszty obsługi przez ZUS i KRUS rodzicielskich świadczeń uzupełniających wyniosą 2,5% wypłat świadczeń (koszt roczny obsługi to ok. 22 mln zł ). W wyniku wprowadzonych zmian wzrosną również wpływy z tytułu podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane do Narodowego Funduszu Zdrowia" - czytamy także.Według resortu, projekt nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców."Bedzie miał jednak wpływ na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, a także na sytuację ekonomiczną osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie zwiększy się dochód rozporządzalny gospodarstw domowych osób starszych (w tym również osób niepełnosprawnych), którzy otrzymają świadczenia lub zwiększenia dotychczas otrzymywanych świadczeń" - czytamy również.Resort zaproponował, aby konsultacje potrwały do 3 października 2018 r.Proponuje się także, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.