W przededniu rozpoczęcia roku szkolnego – które wiąże się dla wielu rodziców z koniecznością dostarczania nowych zaświadczeń lekarskich – Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) po raz kolejny zwróciło się do resortu zdrowia z apelem o zmniejszenie biurokratycznych obciążeń.
– W kwietniu wskazaliśmy akty prawne, w których należy dokonać zmian. Niestety, z odpowiedzi otrzymanej od wiceministra Zbigniewa Króla wynika, że nie dostrzega on problemu i w związku z tym nie widzi potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian legislacyjnych – podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.
Tymczasem, jak wskazują lekarze, lista dokumentów, które muszą wypisywać, jest bardzo długa, zawiera m.in. zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia, niemożności uczestniczenia w zajęciach szkolnych z powodu choroby, przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy. Do tego dochodzą oświadczenia wystawiane dla celów finansowych (np. socjalnych) oraz na wniosek pacjenta, np. o karmieniu piersią do zakładu pracy.
Optymalnym rozwiązaniem tego problemu – według lekarzy PPOZ – byłoby wprowadzenie instytucji asystenta medycznego, który byłby fakultatywnie zatrudniany w placówkach medycznych. Asystent mógłby wystawiać zaświadczenia o stanie zdrowia pacjenta zgodnie z wpisami lekarza w dokumentacji medycznej. PPOZ zaproponowało także możliwość wystawiania niektórych zaświadczeń obecnie zarezerwowanych dla lekarzy przez przedstawicieli innych zawodów medycznych, np. pielęgniarki.
Resort zdrowia widzi potrzebę zatrudniania asystentów i podjął już pierwsze działania w tym kierunku. W odpowiedzi na poprzednie pismo PPOZ wiceminister Król przypomniał, że wkrótce asystent medyczny będzie mógł wystawiać za lekarza zwolnienia chorobowe. Odnosząc się do zaświadczeń wymaganych w szkołach, np. zwolnień z zajęć WF, wiceminister wskazał, że wystawiać je powinni lekarze, którzy mają odpowiednie kompetencje, a zatem nie musi być to lekarz rodzinny, ale może być np. specjalista medycyny sportowej, kardiolog albo okulista.