ZMIANA PRAWA

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczenia składek, do których poboru jest zobowiązanych ZUS. Zastąpi ono rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze (Dz.U. nr 165, poz. 1197 z późn. zm.).

Zgodnie z propozycją resortu pracy ZUS będzie musiał informować zarówno płatnika składek, jak i ubezpieczonego o sporządzonych lub skorygowanych z urzędu dokumentach ubezpieczeniowych. Taki sam obowiązek będzie spoczywał na Zakładzie w przypadku informacji skorygowanych bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub płatnika składek. Dodatkowo organ rentowy będzie się mógł zwrócić do firm lub ubezpieczonych o przekazanie danych niezbędnych do sporządzenia, skorygowania z urzędu dokumentów ubezpieczeniowych lub informacji znajdujących się na koncie prowadzonym przez ZUS.

Jeśli ZUS stwierdzi rozbieżności w wysokości składek przekazanych przez płatnika i stawkach wyliczonych przez siebie, za prawidłowe uzna kwoty wyliczone przez Zakład, ale od podstaw wymiaru składek wykazanych przez płatnika. Jeżeli przedsiębiorca nie będzie się zgadzał z poprawkami wprowadzonymi Aprzez ZUS do dokumentów lub na jego koncie, to w ciągu 14 dni powinien przekazać do ZUS niezbędne dokumenty korygujące te dane. Natomiast jeśli taka sama sytuacja zdarzy się ubezpieczonemu, to na zgłoszenie ewentualnych poprawek będzie on miał 30 dni.

Projekt rozporządzenia zakłada, że ZUS będzie musiał zakończyć postępowanie wyjaśniające nie później niż w ciągu trzech miesięcy. Natomiast w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych takie postępowanie nie powinno trwać dłużej niż sześć miesięcy.