Zakład Ubezpieczeń Społecznych powołał w tym roku nowe jednostki organizacyjne – Centra Umorzeń (CUM). Utworzono je po to, by ujednolicić i zobiektywizować zasady rozstrzygnięć dotyczących umarzania lub rozkładania na raty należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Obsługują one już klientów wszystkich 43 oddziałów ZUS, jakie istnieją w kraju. Centra Umorzeń zostały utworzone w I Oddziale w Łodzi – CUM I (pierwsza instancja), Oddziale w Rzeszowie – CUM II (pierwsza instancja), Oddziale w Bielsko-Białej – CUM III (druga instancja).
Wprowadzone zmiany organizacyjne nie będą miały negatywnych skutków dla interesantów. Klienci nadal mogą składać wnioski o umorzenie należności lub ponowne rozpatrzenie sprawy w każdej placówce ZUS. Wniosek zostanie przesłany do właściwego doradcy ds. ulg i umorzeń, który jest odpowiedzialny za kontakt z przedsiębiorcą, przeprowadzenie postępowania administracyjnego, zebranie dokumentacji i przekazanie sprawy do merytorycznego rozpatrzenia przez Centrum Umorzeń. Wnioski są rozpatrywane przez pracowników CUM, którzy nie mają żadnego kontaktu z wnioskodawcą. Wszystko po to, by ograniczyć ryzyko potencjalnych nadużyć. Pierwszorazowe wnioski o umorzenie należności są rozpatrywane w Centrach Umorzeń w łódzkim i rzeszowskim oddziale ZUS (łącznie będą one zatrudniać 54 pracowników). Scentralizowane zostało również postępowanie odwoławcze. Obsługą tych wniosków zajmuje się Centrum Umorzeń w oddziale ZUS w Bielsku-Białej. Tam zatrudnionych jest 6 pracowników.
Około 1/3 pracowników Centrów Umorzeń to wysokiej klasy specjaliści, od wielu lat zatrudnieni w ZUS. Pozostałych pracowników CUM zatrudniono w ramach rekrutacji zewnętrznej. Utworzenie nowych miejsc pracy w Centrach Umorzeń nie wiązało się ze zwiększeniem zatrudnienia w ZUS. Etaty dla CUM powstały w ramach przeprowadzonych w zakładzie zmian organizacyjnych.