Przewodniczący RDS będzie mógł wnioskować do ministra finansów o wydanie interpretacji ogólnej w sprawach podatkowych. Sama rada zyska prawo do opiniowania rządowych programów i strategii. Tak wynika z ustawy z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. poz. 1464). Wchodzi ona w życie w najbliższy piątek (31 sierpnia).Nowe przepisy realizują rekomendacje przedstawione przez samą RDS. Zgodnie z przepisami musiała ona przedstawić je prezydentowi do 11 września 2017 r. Rezultatem wspólnych ustaleń był prezydencki projekt nowelizacji, który został uchwalony i właśnie wchodzi w życie.
Najistotniejsze znaczenie mają te zmiany, które rozszerzają kompetencje rady. Zgodnie z nowelizacją strony pracowników i pracodawców RDS mogą podjąć uchwałę o wystąpieniu przez jej przewodniczącego do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej. Będzie to dopuszczalne w przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych, wydanych przez organy podatkowe w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych.
– To istotne uprawnienie, nie tylko z punktu widzenia pracodawców, ale też zatrudnionych, bo rozbieżności interpretacyjne często dotyczą opodatkowania świadczeń. Ten przepis może poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej – uważa prof. Jacek Męcina, przewodniczący zespołu prawa pracy RDS, ekspert Konfederacji Lewiatan.
Na podstawie uchwały stron rady jej przewodniczący będzie mógł też wystąpić do Sejmu i Senatu z wnioskiem o możliwość przedstawienia posłom i senatorom informacji dotyczących istotnych spraw z zakresu m.in. stosunków zatrudnienia, dialogu społecznego, konkurencyjności gospodarczej. Tym samym związkowcy i pracodawcy reprezentowani w radzie zyskają kolejne uprawnienie, które ma im umożliwić większy wpływ na politykę społeczną i gospodarczą państwa. Podobne znaczenie ma też przepis rozszerzający katalog aktów, które należy opiniować z partnerami społecznymi. Zgodnie z nowelizacją konsultacji takiej mają podlegać nie tylko założenia lub projekty ustaw, ale też m.in. rządowe strategie i programy.
– Ważnym rozwiązaniem jest obowiązek opiniowania Wieloletniego Programu Finansowego Państwa. Będziemy mogli odnieść się do niego już na etapie tworzenia dokumentu, co na pewno usprawni negocjacje dotyczące budżetu prowadzone na forum RDS – uważa Katarzyna Zimmer-Drabczyk, kierownik biura eksperckiego, dialogu i polityki społecznej NSZZ „Solidarność”.
Partnerzy społeczni podkreślają, że istotne znaczenie mają też zmiany dotyczące działalności wojewódzkich rad dialogu społecznego (np. finansowanie ekspertyz oraz kosztów podróży służbowych członków rad).
– Zabezpieczenie odpowiednich środków na funkcjonowanie rad wzmocni dialog społeczny na poziomie regionalnym – podkreśla prof. Męcina.
Jednocześnie pracodawcy i związkowcy nie wykluczają kolejnych zmian w funkcjonowaniu RDS.
– Żałujemy, że w ustawie nie znalazła się np. nasza propozycja zinstytucjonalizowania działalności rady przez ustanowienie rzecznika dialogu społecznego. Nadal podtrzymujemy ten postulat i będziemy przekonywać do niego rząd i pracodawców – podsumowuje Katarzyna Zimmer-Drabczyk.
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie 31 sierpnia 2018 r.