Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą obowiązkowo opłacać składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, dzięki czemu mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jednoosobowe firmy, czyli przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą obowiązkowo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek opłacania składek trwa od momentu rozpoczęcia działalności do jej zakończenia, czyli likwidacji firmy lub zawieszenia działalności.

Natomiast do ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorca może przystąpić dobrowolnie, co daje mu prawo do zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego. Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego na działalności gospodarczej, dowiesz się tutaj>>

Kto może skorzystać z małego ZUS? Przed pierwsze 24 miesiące działalności gospodarczej przedsiębiorca może skorzystać z opłacania składek ZUS na preferencyjnych zasadach. Podstawa wymiaru, od jakiej liczony jest mały ZUS jest ustalana w oparciu o 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto. Podstawa dla małego ZUS wynosi więc 630 zł, a same składki:

  • składka emerytalna (19,52 proc.) - 122,98 zł,
  • składka rentowa (8 proc.) - 50,40 zł,
  • składka chorobowa (2,45 proc.) - 15,44 zł,
  • składka wypadkowa (1,8 proc. dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) - 11,34 zł,

Przedsiębiorcy opłacający ZUS na preferencyjnych zasadach są zwolnieni ze składki na Fundusz Pracy. Łączna składka miesięczna w 2018 r. wynosi więc 200,16 zł.

Mniejsze składki przy małym ZUS od 2019 roku. Od 2019 roku składki dla drobnych przedsiębiorców ulegną jednak zmniejszeniu proporcjonalnie do przychodu - to skutek ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. W efekcie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekroczą 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. wynosi ono 2100 zł, więc jest to 5250 zł), będą mogły płacić niższe, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne.

Przedsiębiorca będzie mógł korzystać z nowych rozwiązań przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia działalności.

Ile wynosi pełny ZUS? Natomiast w przypadku pełnego ZUS, minimalna wysokość składek jest obliczana w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w danym roku, które wyniosło (według danych GUS) w 2018 roku 4 443 zł. Podstawa wymiaru składek ZUS wynosi więc 2 665,80 zł, a minimalne składki dla przedsiębiorców wyniosą:

  • składka emerytalna (19,52 proc.) - 520,36 zł,
  • składka rentowa (8 proc.)- 213,26 zł,
  • składka chorobowa (2,45 proc.) - 65,31 zł,
  • składka wypadkowa (1,8 proc. dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) - 47,98 zł,
  • składka na Fundusz Pracy - 65,31 zł.

Bez składki zdrowotnej przedsiębiorcy zapłacą więc do ZUS 912,22 zł.

Składka zdrowotna. Składka zdrowotna wynosi natomiast 9 proc. podstawy wymiaru, wyliczanej na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2017 roku, publikowanego przez GUS. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4739,91 zł, a podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75 proc. tej sumy, czyli kwota 3 554,93 zł. W efekcie składka zdrowotne wynosi w 2018 roku 319,94 zł.

Standardowe składki dla przedsiębiorców wyniosą więc w sumie w 2018 roku 1232,16 zł, a dla opłacających składki preferencyjne - 520,1 zł.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna zasadniczo rozliczać składki na ubezpieczenia za każdy miesiąc kalendarzowy, przesyłają do ZUS do 10 dnia kolejnego miesiąca deklarację ZUS DRA. Jednak jeśli przedsiębiorca opłaca składki minimalne (mały ZUS lub najniższe w pełnym), może zrezygnować z tego obowiązku.