Zasiłek dla bezrobotnych w Danii można otrzymywać nawet przez cztery lata. Jego wysokość zależy od wysokości ostatniej pensji.
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Danii zależy od ostatniego wynagrodzenia i może się równać 90 proc. tej wartości. Maksymalna stawka zasiłku to 641 koron duńskich (DKK) za dzień dla beneficjenta, który posiadał pełne ubezpieczenie. Dla osoby z częściowym ubezpieczeniem maksymalna kwota wynosi 427 DKK za jeden dzień. Jeśli beneficjent pracował w Danii tylko przez krótki czas, stosuje się specjalne zasady. Zasiłek wypłaca się co dwa, cztery lub pięć tygodni. Najdłuższy dopuszczalny czas trwania świadczenia to cztery lata. Zasiłku nie otrzymają osoby powyżej 65 roku życia.

Kto jest uprawniony

Zasiłek dla bezrobotnych należy się osobie, która właśnie straciła pracę, przynajmniej przez rok była członkiem tzw. funduszu dla bezrobotnych i opłacała składki członkowskie. Poza tym beneficjent powinien przepracować w ciągu trzech ostatnich lat 52 tygodnie (w pełnym wymiarze godzin), będąc ubezpieczonym w pełnym wymiarze, lub 32 tygodnie (również w pełnym wymiarze czasowym), posiadając częściowe ubezpieczenie. Beneficjent musi też być zarejestrowany w lokalnym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy niezwłocznie po ustaniu zatrudnienia. Otrzymuje się wtedy pisemne potwierdzenie statusu bezrobotnego, które powinno być dostarczone do funduszu dla bezrobotnych.
Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie była wcześniej ubezpieczona od utraty pracy w innym kraju należącym do Wspólnoty Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), można wliczyć ten okres ubezpieczenia do czasu ubezpieczenia w Danii, żeby spełnić wymóg posiadania członkostwa w funduszu dla bezrobotnych przez rok.

Jak kontynuować ubezpieczenie

Osoba, która ubiegając się o zasiłek nie była członkiem duńskiego funduszu dla bezrobotnych w ciągu pięciu ostatnich lat, musi spełnić kilka warunków, żeby mieć prawo do zsumowania poprzednich okresów ubezpieczenia. Musi rozpocząć pracę w Danii, zgłaszając się do duńskiego funduszu dla bezrobotnych. Zgłoszenie powinno być złożone w ciągu ośmiu tygodni od zakończenia ubezpieczenia od utraty pracy w innym kraju UE lub EOG. Nie można zarejestrować się w funduszu, nie pracując w Danii, można natomiast wysłać aplikację o członkostwo przed rozpoczęciem pracy. Należy też przepracować odpowiednią liczbę godzin. W przypadku pracownika ubezpieczonego w pełnym wymiarze jest to 296 godzin w ciągu trzech miesięcy. Pracownik ubezpieczony częściowo powinien przepracować w tym czasie 148 godzin.
Jeżeli osoba ubiegająca się o zasiłek była ubezpieczona od utraty pracy w Danii w ciągu poprzednich pięciu lat, należy ponownie ubiegać się o członkostwo funduszu dla bezrobotnych w ciągu ośmiu tygodni od zakończenia ubezpieczenia od utraty pracy w innym kraju UE lub EOG.
WAŻNE ADRESY