Telepracownik regularnie wykonuje pracę poza zakładem pracy, najczęściej - w domu. Jak w takiej sytuacji pracodawca ma zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy?
Co do zasady pracodawca realizuje wobec telepracownika, w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy, takie same obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jak wobec innych pracowników. Pracodawca zatrudniający telepracownika powinien zatem przestrzegać wszystkich przepisów bhp, chyba że ze stosowania niektórych z nich został zwolniony na mocy przepisu szczególnego. Zgodnie z art. 6717 k.p. z zakresu obowiązków pracodawcy zatrudniającego telepracownika wyłączone zostały: obowiązek dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, określony w art. 212 pkt 4 k.p., obowiązki w zakresie obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy, określone w rozdziale III działu X k.p. oraz obowiązek zapewnienia odpowiednich urządzeń higienicznosanitarnych określony w art. 233 k.p.
Zorganizowanie bezpiecznego i higienicznego stanowiska należy zatem do obowiązków pracodawcy. W ramach tego obowiązku pracodawca powinien wyposażyć pracownika w odpowiedni sprzęt, chyba że pracodawca i telepracownik postanowią inaczej w odrębnej umowie. W każdym razie sprzęt niezbędny do wykonywania telepracy powinien spełniać wymagania w zakresie bhp, w tym wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę w zakresie bhp w miejscu wykonywania pracy. Przeprowadzenie kontroli jest jednak możliwe tylko za zgodą telepracownika. Zgoda ta może być wyrażona na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Pierwszą kontrolę w zakresie bhp przeprowadza się, na wniosek telepracownika, przed rozpoczęciem przez niego wykonywania pracy. Niezależnie od powyższego zgodnie z art. 226 k.p. pracodawca powinien dokonać oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą i poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.