Protokół z posiedzenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym jako przyczynę dysfunkcji zdrowotnej wpisano schorzenie psychiczne, nie może stanowić podstawy do zwiększenia dofinansowania do wynagrodzenia takiej osoby.Na brak możliwości zastosowania takiego rozwiązania wskazuje Biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON), który odpowiedział na pytania skierowane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON). To jego pierwsze oficjalne stanowisko związane z czerwcowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 19/17), po którym powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności nie mogą już umieszczać na dokumencie wydawanym osobie z uszczerbkiem na zdrowiu, symbolu 02-P, oznaczającego chorobę psychiczną.
– Pracodawcy, którzy ze względu na brak na orzeczeniu wspomnianego symbolu nie mogą otrzymywać wyższego dofinansowania należnego na pracownika z takim schorzeniem ani zaliczyć go do 30-proc. wskaźnika zatrudnienia w celu udzielania ulg we wpłatach na PFRON, szukają alternatywnych rozwiązań, pozwalających na korzystanie z tych uprawnień – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.
Dodaje, że niektórzy z nich dysponują np. protokołem z posiedzenia zespołu wydającego orzeczenie danemu pracownikowi, z którego wynika, że przyczyną jego niepełnosprawności jest choroba psychiczna, lub zaświadczeniem lekarskim w tej sprawie.
– Wystąpiliśmy więc do BON o zajęcie stanowiska w tej kwestii, zwłaszcza że do tej pory ani na swojej stronie, ani Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie został umieszczony żaden komunikat dotyczący wyroku TK – podkreśla Edyta Sieradzka.
W przekazanym organizacji piśmie biuro informuje, że wobec wyeliminowania podstawy prawnej do zamieszczania na orzeczeniu symbolu 02-P trwają prace zmierzające do umożliwienia pracodawcom korzystania z dodatkowego wsparcia z tytułu zatrudniania osoby z chorobą psychiczną (w Sejmie jest poselski projekt nowelizacji przepisów w tej sprawie). Jednak do czasu wejścia w życie zmian przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dopłatę do jej wynagrodzenia, adekwatną do stopnia niepełnosprawności, ale z pominięciem dodatkowej kwoty obowiązującej, gdy pracownik ma chorobę psychiczną.
Z kolei do wliczania tych osób do stanu zatrudnienia – na potrzeby związane z posiadaniem statusu zakładu pracy chronionej lub uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości – wystarczające jest posiadanie przez niepełnosprawnego pracownika zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę, potwierdzającego występowanie choroby psychicznej. Natomiast brzmienie art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), który dotyczy ulg we wpłatach na PFRON, wymaga, aby pracownik miał orzeczenie z symbolem konkretnej dysfunkcji zdrowotnej.