Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) określa, że agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Jest to więc umowa terminowa, która wskazuje okres zatrudnienia przez agencję. Co do zasady okres ten będzie zbieżny z zamierzonym okresem wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika, który został uzgodniony w umowie pomiędzy pracodawcą użytkownikiem oraz agencją pracy tymczasowej. Zasadnym wydaje się więc wskazać, jakie pracodawca użytkownik ma możliwości zwolnienia pracownika tymczasowego przed upływem umówionego okresu pracy tymczasowej. Warto też omówić zasady wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową wiążące agencję pracy tymczasowej.

Ustawa pozostawia pracodawcy użytkownikowi wolną rękę w podejmowaniu decyzji o rezygnacji z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego. W celu zwolnienia takiego pracownika pracodawca użytkownik zawiadamia po prostu agencję na piśmie o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy tymczasowej przez danego pracownika tymczasowego. Zawiadomienie takie powinno być dokonane w miarę możliwości z wyprzedzeniem uwzględniającym obowiązujący agencję oraz pracownika tymczasowego okres wypowiedzenia łączącej ich umowy. Nie jest to jednak obowiązkowe. Pracodawca może złożyć przedmiotowe zawiadomienie agencji w każdym czasie. Nie jest przy tym związany żadnymi ograniczeniami - nie musi także uzasadniać swojej decyzji.

Z kolei agencja pracy tymczasowej przy wypowiadaniu umowy o pracę pracownikowi tymczasowemu musi stosować się do ogólnych zasad dotyczących rozwiązywania umów terminowych, z modyfikacjami wynikającymi z ustawy. Oznacza to, że w przypadku zawarcia z pracownikiem tymczasowym umowy o pracę na czas określony będzie miała prawo wypowiedzenia takiej umowy tylko wtedy, gdy prawo wypowiedzenia zostanie w umowie wyraźne przewidziane. Powyższy warunek nie dotyczy ogłoszenia upadłości lub likwidacji agencji pracy tymczasowej. Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy nie podlega wypowiedzeniu.

W przypadku gdy umowa o pracę tymczasową zawarta na czas określony zawiera prawo do jej wypowiedzenia, zastosowanie znajdą przepisy ustawy o długości okresów wypowiedzenia. Są one uzależnione od długości okresu trwania umowy o pracę tymczasową i wynoszą jeden tydzień, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż dwa tygodnie, oraz trzy dni, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający dwóch tygodnie.

Ustawa nie określa sposobu obliczania tych terminów. Należy zatem posiłkować się ogólnymi zasadami prawa pracy lub prawa cywilnego. Termin tygodniowy należy obliczać zgodnie z kodeksem pracy, który przewiduje, że okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień albo jego wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę. Tym samym jednotygodniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową skończy się po upływie pełnego tygodnia kalendarzowego w sobotę. Natomiast termin trzydniowy obliczany jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w kodeksie cywilnym, co oznacza, że zaczyna się w dniu następującym po wręczeniu wypowiedzenia, a kończy się z upływem trzeciego dnia.

Do wypowiadania umowy o prace tymczasową nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.), co skutkuje między innymi tym, że zwalnianemu pracownikowi tymczasowemu nie należy się odprawa, gdy zwolnienie następuje z przyczyn dotyczących agencji.

Bartłomiej Raczkowski

partner, Bartłomiej Raczkowski Kancelaria Prawa Pracy