Z reguły umowy sezonowe zawiera się na czas oznaczony konkretną datą lub na czas wykonania określonej pracy. Może jednak zaistnieć potrzeba skrócenia okresu trwania takiej umowy.
W miarę łatwo można rozwiązać ten problem, gdy praca sezonowa wykonywana jest na podstawie umowy zlecenia. Taką umowę może bowiem rozwiązać każda ze stron w każdym czasie. Inaczej wygląda sytuacja, gdy praca sezonowa wykonywana jest w ramach stosunku pracy. Generalnie bowiem umowa na czas określony rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki ją zawarto, a umowa zawarta na czas wykonania określonej pracy - z chwilą wykonania danego zadania. Oznacza to, że poza pewnymi wyjątkami nie podlegają one wypowiedzeniu (jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy u pracodawcy następują zwolnienia grupowe, ma miejsce upadłość lub likwidacja pracodawcy albo zachodzą przesłanki bezzwłocznego rozwiązania umowy przez pracodawcę z winy pracownika lub z przyczyn przez niego niezawinionych). Możliwe jest także wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony na dwa tygodnie naprzód, ale pod warunkiem że okres jej obowiązywania jest dłuższy niż sześć miesięcy, a strony umieściły w niej klauzulę o możliwości jej wcześniejszego rozwiązania. W przypadku zatrudnienia sezonowego często jednak okres trwania takiej umowy jest krótszy i tak jak w przytoczonej sytuacji wcześniejsze wypowiedzenie jej przez pracodawcę będzie niemożliwe. Możliwość taką stwarza jedynie porozumienie stron. Ten tryb wymaga jednak zgodnej woli obu stron, a to oznacza, że pracownik musi wyrazić zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy.
DANUTA KLUCZ
ekspert prawa pracy
PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 30 par. 1 pkt 4 i 5, art. 33, art. 411 par. 2, art. 52 par. 1 i art. 53 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
■ Art. 5 ust. 7 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).