Wprowadzenie specjalnego zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców będących rodzicami postuluje rzecznik praw dziecka Marek Michalak.W wystąpieniu do ministra spraw wewnętrznych i administracji zwrócił on uwagę na poważne trudności, z jakimi muszą się zmierzyć cudzoziemcy samotnie wychowujący dzieci, szczególnie przy staraniach o legalizację pobytu i pracy na terytorium naszego kraju.
Chodzi o rodziny, w których jedynym opiekunem dzieci (obywateli Polski) jest ich rodzic – cudzoziemiec. To on, posiadając pełnię władzy rodzicielskiej, zajmuje się nimi. Obowiązków tych najczęściej nie może lub nie chce podjąć drugi z rodziców, obywatel polski.
Rzecznik zwrócił uwagę, że ci obcokrajowcy, mimo swojej wyjątkowej sytuacji osobistej, nie posiadają pełnego dostępu do polskiego rynku pracy. Niemożność podjęcia zatrudnienia bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia oraz ograniczona dyspozycyjność związana z opieką nad dziećmi sprawiają, że mają bardzo poważne problemy ze znalezieniem pracy. Są po prostu nieatrakcyjni dla pracodawców.
Brak pracy, a co za tym idzie stabilnego i regularnego dochodu, czyni niemal niemożliwym uzyskanie przez tych cudzoziemców zezwolenia na pobyt w Polsce – wskazuje RPD. Dodaje, że niepewność rodziców co do prawa pobytu w naszym kraju powoduje z kolei, że również i dzieci (posiadające przecież obywatelstwo polskie) są stale zagrożone koniecznością opuszczenia wraz z rodzicami swojej ojczyzny.
W ocenie rzecznika zapewnienie tej grupie pełnego dostępu do polskiego rynku pracy dałoby specjalne zezwolenie na pobyt czasowy.
Dotyczyłoby ono tylko cudzoziemców, którzy są rodzicami niepełnoletnich obywateli polskich i nie byłoby uzależnione od wykazania, że posiadają stabilne i regularne źródło dochodu. Jak wskazał Marek Michalak, nowe regulacje powinny jednak objąć wyłącznie tych obcokrajowców, którzy – ze względu na rzeczywiste obowiązki związane z opieką nad dziećmi posiadającymi obywatelstwo polskie – mają obecnie trudności ze znalezieniem pracy, uzyskaniem prawa do jej legalnego wykonywania na terytorium RP i do legalizacji pobytu w naszym kraju.