Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 78 szpitali chce się przekształcić w spółki prawa handlowego. Jednym z takich szpitali, który jest już w trakcie przekształceń i zamierza skorzystać z rządowej pomocy finansowej, jest SP ZOZ w Krapkowicach. Dlaczego chcecie przystąpić do tego programu?

- Przystąpi do niego powiat i to on będzie ewentualnym beneficjentem pomocy. Po otrzymaniu informacji o możliwości uzyskania rządowego wsparcia dla samorządów przekształcających samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego postanowiliśmy skorzystać z tej szansy i przystąpić do tego programu. Planowane było przekształcenie SP ZOZ w Krapkowicach w spółkę, nawet gdyby rząd nie ogłosił planu Ratujemy polskie szpitale. Uchwały o likwidacji SP ZOZ i o utworzeniu spółki prawa handlowego (niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, który będzie kontynuował działalność medyczną) zostały podjęte już 17 lipca 2008 r.

Co skłoniło radę powiatu do podjęcia takiej decyzji?

- Decydujące okazało się zadłużenie szpitala. Na koniec grudnia 2008 r. zobowiązania SP ZOZ wyniosły 10 mln 800 tys. zł. Rada powiatu zdecydowała się na przekształcenie, biorąc pod uwagę przykłady innych szpitali, w tym z terenu województwa opolskiego, które były w sytuacji podobnej do naszej. Zadłużały się, mimo kilkakrotnej zmiany dyrektorów, pomocy ze strony państwa, a po przekształceniu się w spółki, poprawiły efektywność swojego funkcjonowania poprzez zwiększenie przychodów i zmniejszenie kosztów. Większość z tych przekształconych zakładów uzyskało dodatni wynik finansowy. Ponadto zmiana formy organizacyjnej powinna pozwolić na sprawniejsze i bardziej racjonalne zarządzanie jednostką.

Czy szpital spełnia warunki formalne niezbędne do tego, aby starostwo mogło się ubiegać o pomoc finansową z planu B?

- Podstawową przesłankę spełniamy. Podjęte zostały stosowne uchwały zawierające terminy likwidacji SP ZOZ, powołania spółki prawa handlowego, a także podjęte zostały kolejne działania: zarejestrowanie NZOZ, a także wykreślenie SP ZOZ z rejestru ZOZ prowadzonego przez wojewodę. Natomiast pozostawiono podmiot wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako SP ZOZ w likwidacji. Nie zostaliśmy wykreśleni z KRS, a więc podmiot nadal funkcjonuje.

Jak bardzo jest zaawansowany proces przekształcania szpitala w Krapkowicach w spółkę prawa handlowego?

- Patrząc na przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia program, my jesteśmy już na końcu tej drogi. Najpierw rada powiatu podjęła wspomniane uchwały o likwidacji SP ZOZ i utworzeniu spółki. Ich podjęcie poprzedziły, zgodnie z ustawą o ZOZ, konsultacje z radą społeczną szpitala i związkami zawodowymi oraz poszczególnymi gminami na terenie powiatu. 1 września 2008 r. zakład został postawiony w stan likwidacji. Powołano likwidatora, który z kolei sporządził bilans otwarcia. Zgodnie z ustawą o ZOZ, SP ZOZ w stanie likwidacji musi prowadzić działalność medyczną przez co najmniej trzy miesiące. W naszym przypadku prowadził ją dłużej. Dokładnie 28 lutego o godz. 23.59 nastąpiło zaprzestanie działalności medycznej przez SP ZOZ, a o północy następnego dnia rozpoczął działalność medyczną nowy podmiot pod szyldem Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ. Wcześniej NFZ po przeanalizowaniu dokumentacji niezbędnej do dokonania cesji, w tym oferty nowego podmiotu, wyraził zgodę na cesję kontraktu SP ZOZ w Krapkowicach na Krapkowickie Centrum Zdrowia. Pacjenci nie odczuli tego w żaden negatywny sposób, że zmieniła się forma organizacyjna szpitala, w którym się leczą.