Wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego osób niepełnosprawnych (10 dni w roku kalendarzowym) będzie proporcjonalny do wymiaru ich czasu pracy. Jeśli więc niepełnosprawny jest zatrudniony np. na pół etatu, będzie mu przysługiwać pięć dni dodatkowego wolnego w roku. Tak wynika z rządowych założeń projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

- Ustawa ta była nowelizowana ponad 40 razy, często w sposób sprzeczny z innymi przepisami. Warto więc ujednolicić na przykład przepisy o dodatkowych urlopach z regułami zawartymi w kodeksie pracy - mówi Janusz Rykowski, niepełnosprawny przedsiębiorca.

Najwięcej proponowanych zmian dotyczy pracodawców niepełnosprawnych. Wprowadzony ma być przepis uniemożliwiający udzielenie dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego zatrudnionego u różnych pracodawców w wymiarze przekraczającym pełny wymiar czasu pracy. Zdaniem resortu pracy obecnie możliwe jest udzielenie każdemu pracodawcy pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzenia tego samego pracownika - niezależnie od tego, ile wynosi jego łączny wymiar czasu pracy u wszystkich pracodawców. W styczniu GP skierowała zapytanie do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w tej sprawie. Biuro uznało, że w takich przypadkach dofinansowanie przysługuje pracodawcom w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, ale nieprzekraczającej jej pełnego wymiaru czasu pracy. Resort w założeniach zmienił więc swoją opinię.

Wiele propozycji zmian dotyczy zakładów pracy chronionej. Doraźna opieka medyczna dla ich pracowników ma być (poza wyjątkami) udzielana przez wykwalifikowany personel medyczny, w sposób ciągły w miejscu pracy i w godzinach pracy osób niepełnosprawnych.

- W praktyce możliwe, że ZPChr będą musiały zatrudniać pielęgniarkę lub lekarza - uważa Szczepan Wroński, ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Za niekorzystne uznaje on także zmiany, zgodnie z którymi ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych mogą być finansowane wyłącznie bezpośrednie wydatki, a nie opłacone uprzednio przez pracodawcę z innych źródeł, nawet jeśli dotyczą rehabilitacji pracowników.

Założenia przewidują także m.in. zmiany dotyczące egzekucji środków ZFRON, utraty statusu ZPChr, prowadzenia zakładów aktywności zawodowej.