Wprowadzenie nowego typu środowiskowego domu samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu przewiduje projekt resortu rodziny, pracy i polityki społecznej
ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają pomocy w życiu codziennym. Placówki tego typu mają zwiększać zaradność i samodzielność życiową takich ludzi, a także wspomagać ich integrację społeczną.
ŚDS może być placówką pobytu okresowego zarówno dziennego, jak i całodobowego. Jego podopieczni mogą otrzymać opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek. Oferowane są im również indywidualne lub zespołowe treningi umiejętności społecznych oraz przygotowywany specjalnie dla nich plan postępowania wspierająco-aktywizującego.
Często jednak z pomocy tych placówek nie mogły korzystać osoby ze spektrum autyzmu. Mają one bowiem znacznie większe potrzeby w porównaniu z innymi uczestnikami ŚDS. Dla powodzenia prowadzonej terapii i planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz bezpiecznego funkcjonowania wymagają wzmożonego nadzoru i pracy w mniejszych grupach oraz odpowiedniego wyposażenia jednostki, np. w pokój wyciszeń. Dlatego resort rodziny planuje utworzenie oddzielnego typu ŚDS właśnie dla osób ze spektrum autyzmu (typ D). Minimalna liczba uczestników w takiej placówce nie będzie mogła być jednak mniejsza niż 10 osób. Resort tłumaczy, że chodzi o kwestie finansowe. Jednostka z mniejszą liczbą mogłaby mieć trudności z utrzymaniem się.
W projekcie określono też nowy wskaźnik zatrudnienia dla ŚDS typu D. Wynosić on będzie nie mniej niż jeden pracownik na trzech uczestników. Jednocześnie wskaźnik ten będzie obowiązywał w domach typu B (dla upośledzonych umysłowo) i C (wykazujących inne przewlekłe zaburzenia natury mentalnej) w sytuacji, gdy z ich pomocy korzystają osoby ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W projekcie wprowadzone zostały też zmiany postulowane m.in. przez kierowników środowiskowych domów samopomocy, które mają się przyczynić do ułatwienia funkcjonowania tych jednostek. Chodzi o umożliwienie zamknięcia placówki w innym okresie niż tylko w czasie ferii letnich lub zimowych. Rozwiązanie to ma umożliwić np. bardziej elastyczne planowanie remontów.
Termin zamknięcia domu ustalany ma być po zasięgnięciu opinii uczestników lub ich opiekunów.
Resort proponuje też regulację, zgodnie z którą liczba dodatkowych osób skierowanych do ŚDS w związku z częstymi nieobecnościami uczestników przekraczającymi 10 dni nie może stanowić więcej niż 10 proc. ogólnej liczby miejsc w domu. Przepis jest reakcją na zastrzeżenia kierowników ŚDS, że do tych placówek kierowano zbyt wielu dodatkowych uczestników, co utrudniało m.in. prowadzenie pracy terapeutycznej i stanowiło zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.
Wskaźnik zatrudnienia w ŚDS typu D to nie mniej niż 1 pracownik na 3 uczestników
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji