Żeby otrzymać zasiłek chorobowy (Illness Benefit), trzeba opłacać składki na ubezpieczenie społeczne PRSI (Pay-Related Social Insurance) przez co najmniej 104 tygodnie od rozpoczęcia pracy. Osoba ubiegająca się o świadczenie powinna też opłacać lub mieć kredytowane składki na to ubezpieczenie przez 39 tygodni we właściwym roku podatkowym (składki muszą być opłacane przez co najmniej 13 tygodni) albo opłacać składki przez 26 tygodni w stosownym roku podatkowym i posiadać opłacone składki PRSI za 26 tygodni w roku poprzedzającym właściwy rok podatkowy.

W przypadku gdy pracownik nie posiada w wymaganym okresie 13 opłaconych składek, uwzględniony może być również pełny rok podatkowy zakończony dwa lata wcześniej, poprzedni pełny rok podatkowy albo też aktualny rok podatkowy. Właściwy rok podatkowy to pełny rok podatkowy zakończony na dwa lata przed datą składania wniosku o przyznanie świadczenia, np. dla wniosków o przyznanie świadczenia składanych w roku 2009 właściwym rokiem podatkowym jest rok 2007.

Czas trwania świadczenia

Do pobierania zasiłku chorobowego przez cały okres niezdolności do pracy kwalifikuje się pracownik, który ma opłacone składki na ubezpieczenie społeczne PRSI za 260 tygodni od dnia rozpoczęcia pracy i nie ukończył 66 roku życia. Od stycznia 2009 r. można otrzymywać zasiłek chorobowy przez maksymalny okres dwóch lat, jeżeli posiada się 260 lub więcej opłaconych składek PRSI. Zmiana ta nie dotyczy pracownika, któremu przyznano zasiłek chorobowy przed tą datą.

Pracownik, który opłacił od 104 do 259 składek PRSI, może być uprawniony do otrzymywania zasiłku chorobowego przez okres nieprzekraczający 52 tygodni. Po tym czasie można ponownie ubiegać się o zasiłek, jeżeli opłaconych będzie dodatkowych 13 składek PRSI (lub mniejszą liczbę, jeżeli suma składek będzie nie większa niż 260).