Najniższa podstawa wymiaru preferencyjnych składek nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy, ale nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Ustawa wprowadza także preferencyjne rozwiązania dla osób jednocześnie pracujących na etacie lub wykonujących pracę np. na podstawie umów-zleceń. W przypadku zbiegu takich tytułów prowadzący działalność zachowuje możliwość korzystania z preferencyjnych składek od prowadzonej działalności, o ile podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pracy lub zlecenia jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Przy czym takie osoby mają możliwość uzyskania w przyszłości większej emerytury za ten okres (o ile zgłoszą się do dobrowolnego ubezpieczenia z tytułu pracy lub zlecenia).
Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Wpisują się one we wcześniejsze przepisy ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby rozpoczynające karierę w biznesie. Od 30 kwietnia br. można już skorzystać z ulgi na start. Taką możliwość wprowadziła ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 r. poz. 646). Zgodnie z nią osoby rozpoczynające działalność nie muszą płacić składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy działalności.