Prowadzący działalność gospodarczą będą mogli przez 36 miesięcy opłacać minimalne składki liczone od przychodu firmy. Prawo do tego będą miały te małe firmy, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Przewiduje to przyjęta przez Sejm w piątek ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Najniższa podstawa wymiaru preferencyjnych składek nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy, ale nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Ustawa wprowadza także preferencyjne rozwiązania dla osób jednocześnie pracujących na etacie lub wykonujących pracę np. na podstawie umów-zleceń. W przypadku zbiegu takich tytułów prowadzący działalność zachowuje możliwość korzystania z preferencyjnych składek od prowadzonej działalności, o ile podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pracy lub zlecenia jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Przy czym takie osoby mają możliwość uzyskania w przyszłości większej emerytury za ten okres (o ile zgłoszą się do dobrowolnego ubezpieczenia z tytułu pracy lub zlecenia).
Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Wpisują się one we wcześniejsze przepisy ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby rozpoczynające karierę w biznesie. Od 30 kwietnia br. można już skorzystać z ulgi na start. Taką możliwość wprowadziła ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 r. poz. 646). Zgodnie z nią osoby rozpoczynające działalność nie muszą płacić składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy działalności.
Po upływie tego okresu przez 24 miesiące początkujący przedsiębiorca może opłacać składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Możliwe jest także prowadzenie działalności nieewidencjonowanej. Nie podlega się wówczas ani ubezpieczeniom społecznym, ani zdrowotnemu. Ale okres ten nie jest zaliczany do emerytury.
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm