Przez najbliższe trzy miesiące od września do listopada włącznie, zasiłek pogrzebowy będzie wynosił 5288,68 zł. To prawie 130 zł mniej niż w czerwcu, lipcu i sierpniu. Wynika to z tego, że zmniejszyło sie przeciętne wynagrodzenie. W II kwartale wyniosło ono 2644,34 zł, o 64,80 zł mniej niż w I kwartale.

Zasiłek pogrzebowy wynosi 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego w dniu śmierci osoby, której zorganizowano pochówek i z tego tytułu poniesiono koszty. Bierze się je pod uwagę przy obliczeniu świadczenia od trzeciego miesiąca kwartału, przez kolejne trzy miesiące. A zatem zasiłek pogrzebowy obliczony od przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale będzie wypłacony za zorganizowanie pochówku zmarłym osobom od 1 września do 30 listopada.

Zgodnie z art. 77 i nast. ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r., nr 39, poz. 353 z późn. zm.), zasadniczo zwrot kosztów pogrzebu należy się każdej osobie, która je poniosła. Jeśli zmarły był członkiem rodziny, to przysługuje w pełnej wysokości. Jeśli organizacją pogrzebu zajęła się osoba obca dla zmarłego albo pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna Kościoła albo związku wyznaniowego, to zasiłek należy się do wysokości udokumentowanych kosztów. Nie może to być jednak więcej niż gwarantowane 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, ale rodzina poniosła część kosztów, to przysługuje jej zasiłek w pełnej wysokości.

AGNIESZKA ROSA

agnieszka.rosa@infor.pl