Od tego miesiąca osoby dojeżdżające do ZUS, wezwane tam na wizytę u lekarza orzecznika lub na komisję lekarską, otrzymują zwrot wszystkich kosztów poniesionych z tytułu dojazdu. ZUS zwróci je po przedstawieniu dokumentów potwierdzających te koszty. Taka wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 26, poz. 161). Weszła w życie 4 marca. Do tej pory osoby otrzymywały jedynie 20 zł.

Osoba zainteresowana otrzyma zwrot kosztów podróży pod warunkiem, że złoży pisemny wniosek zawierający informację o prawie lub braku prawa do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym. Musi też przedłożyć bilety lub rachunki za przejazd. ZUS zwraca wezwanej osobie koszty do kwoty równej cenie biletu za przejazd pociągiem osobowym II klasy, publicznym środkami komunikacji miejskiej albo w autobusowej komunikacji zwykłej przewoźnika wykonującego regularne przewozy.

Zainteresowani mogą sami zdecydować czy chcą odebrać całą kwotę w gotówce, czy otrzymać przekazem pocztowym na wskazany adres. Mogą też prosić o przelanie pieniędzy na rachunek bankowy.