Jeżeli ubezpieczony pracownik - wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - doznaje stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wówczas przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie. Świadczenie przysługuje w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku. Pieniądze otrzymać może także uprawniony członek rodziny.

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownikowi przysługują różne świadczenia, m.in.: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz jednorazowe odszkodowanie, które przysługuje gdy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Za stały uszczerbek na zdrowiu ustawa uważa takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Z kolei za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Oba pojęcia należy rozróżniać.