TRZY PYTANIA DO... Jana Dziekańskiego, doradcy prezesa zarządu BGK - BGK ma być jednym z podmiotów oceniających programy naprawcze przygotowywane przez te SP ZOZ, które mają być przekształcane. Kto będzie u państwa dokonywał takiej oceny?
- W Banku Gospodarstwa Krajowego powołaliśmy zespół, w którym pracują osoby z doświadczeniem w zakresie analizy finansowej i oceny ryzyka zdobytym przy poprzednich procesach restrukturyzacyjnych służby zdrowia w 2005 roku. Pracownicy banku mają wiedzę praktyczną dotyczącą finansowania służby zdrowia w Polsce. Kierowana przeze mnie nowo powstała komórka będzie obsługiwać projekty związane ze służbą zdrowia oraz inne zlecone projekty rządowe o charakterze doradczym.
Czy jesteście państwo w stanie pomóc merytorycznie SP ZOZ w przygotowaniu takich programów?
- Powołany zespół BGK opracuje wytyczne, które będą pomocne przy opracowywaniu dokumentacji przez ZOZ-y. Jednak podstawowym zadaniem banku jest ocena biznesplanów dla nowo powstałych niepublicznych ZOZ, które będą spółkami prawa handlowego, oraz ocena zdolności samorządu do obsługi części przejętego zadłużenia SP ZOZ. Ocena ta musi być profesjonalna i obiektywna, dlatego bank w żaden sposób nie może angażować się w proces przygotowania programu. Jest to jedna z podstawowych zasad niezależnej oceny. Programy będą przygotowywane przez samorządowców, którzy będą właścicielami nowo powstających NZOZ. To oni zatem są zobowiązani do przedstawienia profesjonalnego i realistycznego programu, który będzie miał charakter restrukturyzacyjny. Warto dodać, że niektóre samorządy, które już dokonały przekształcenia SP ZOZ w NZOZ, korzystały z pomocy zewnętrznego doradcy finansowego.
Jakie warunki będą musiały spełniać programy, aby zostały zaakceptowane przez BGK?
- Przejęcie przez jednostki samorządu terytorialnego zadłużenia SP ZOZ i utworzenie oddłużonej spółki NZOZ to restrukturyzacja finansowa. Zakładamy, że w większości przypadków konieczna będzie restrukturyzacja operacyjna, gdyż to właśnie działania na tym poziomie przyczyniały się do powstawania przeterminowanego zadłużenia. Oczekujemy profesjonalnych i rzetelnie przygotowanych pięcioletnich biznesplanów zawierających zarówno zidentyfikowane problemy, jak i propozycje sposobu ich naprawy. Przedstawione projekty finansowe muszą zawierać wyczerpujące i wiarygodne uzasadnienia. Jednostki samorządowe będą musiały wykazać, że tworzą podmiot stabilny ekonomicznie. Od zainteresowanych podmiotów nie oczekujemy osiągania zysków, ale świadczenia usług medycznych przy zachowaniu płynności finansowej.