Piątego maja planujemy rozpocząć przyjmowanie wniosków mikroprzedsiębiorstw zainteresowanych skorzystaniem z unijnej pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy na terenach wiejskich - mówi Marek Kassa, dyrektor Biura Prasowego ARiMR.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prezes Agencji na stronie internetowej musi podać do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia naboru wniosków. Już wiadomo, że takie ogłoszenie zostanie opublikowane 31 marca.

Podstawą do ubiegania się o unijną pomoc będzie znowelizowane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 139, poz. 883). Zmiana ma dotyczyć okresu, przez jaki przedsiębiorca będzie musiał utrzymać miejsca pracy stworzone za unijne środki. Zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia osoba korzystająca z takiej pomocy powinna utrzymać zatrudnienie takich osób przez pięć lat. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, okres ten zostanie skrócony do dwóch lat.

- Skrócenie do dwóch lat obowiązkowego okresu utrzymania miejsc pracy pozwoli nowym firmom na większą aktywność. Osoby podejmujące decyzje o założeniu mikroprzedsiębiostwa nie będą musiały tworzyć wieloletnich biznesplanów - mówi Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Przedsiębiorcy pragnący skorzystać z takiej pomocy muszą jednak wiedzieć, że Agencja rozpatrzy wniosek o płatność w terminie trzech miesięcy od dnia jego złożenia. Natomiast wypłata środków finansowych z tytułu pomocy nastąpi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność.

Wysokość unijnej pomocy będzie zależeć od liczby utworzonych miejsc pracy. W przypadku stworzenia od jednego do dwóch miejsc pracy można będzie otrzymać 100 tys. zł. Kwotę 200 tys. zł otrzyma osoba, która utworzy od trzech do czterech miejsc pracy, a 300 tys. zł ta, która stworzy ich pięć lub więcej.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ

Wniosek o przyznanie pomocy musi zawierać:

● numer identyfikacyjny z Krajowego Systemu Ewidencji Producentów, jeżeli został nadany;

● imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

● charakterystykę wykonywanej działalności gospodarczej, w tym określenie jej przedmiotu, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

● opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca realizacji, celów, kosztów;

● plan finansowy operacji;

● oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy dotyczące pomocy;

● zestawienie rzeczowo-finansowe planowanej operacji.