Rada pracowników będzie musiała powiadamiać pracowników o wynikach konsultacji przeprowadzanych z pracodawcami.
Do konsultacji społecznych został przesłany projekt nowelizacji ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550 z późn. zm.). Ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dotyczy pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, zatrudniających co najmniej 50 osób.
Wprowadzenie zmian jest wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował art. 4 ust. 1, 3 i 5 ustawy wiążący się z uprzywilejowanym udziałem organizacji związkowych w tworzeniu rad pracowników. Przepis ten zakładał, że to organizacje związkowe wybierają rady i informują o tym pracodawcę. Ponadto kadencja dotychczasowej rady powołanej przez całą załogę ulegała skróceniu, jeżeli utworzony został związek zawodowy. Zdaniem Trybunału pracownicy, którzy należą do organizacji związkowej, są w lepszej sytuacji niż osoby niezrzeszone.