Rada pracowników będzie musiała powiadamiać pracowników o wynikach konsultacji przeprowadzanych z pracodawcami.
Do konsultacji społecznych został przesłany projekt nowelizacji ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550 z późn. zm.). Ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dotyczy pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, zatrudniających co najmniej 50 osób.
Wprowadzenie zmian jest wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował art. 4 ust. 1, 3 i 5 ustawy wiążący się z uprzywilejowanym udziałem organizacji związkowych w tworzeniu rad pracowników. Przepis ten zakładał, że to organizacje związkowe wybierają rady i informują o tym pracodawcę. Ponadto kadencja dotychczasowej rady powołanej przez całą załogę ulegała skróceniu, jeżeli utworzony został związek zawodowy. Zdaniem Trybunału pracownicy, którzy należą do organizacji związkowej, są w lepszej sytuacji niż osoby niezrzeszone.
Nowelizacja ustawy zakłada, że prawo wyboru rady pracowników będą posiadać wyłącznie pracownicy. Ponadto jej członkowie będą mieli obowiązek przekazywania pracownikom informacji uzyskanych od pracodawcy oraz wyników przeprowadzonych konsultacji. Koszty związane z wyborem i funkcjonowaniem rady poniesie pracodawca.
Projekt reguluje także przepisy odnoszące się do dalszego działania rad pracowników wybranych w tzw. trybie związkowym. Przyjęto, że będą one działać do końca ich kadencji, chyba że liczba ich członków zmniejszy się poniżej trzech pracowników.