Osoba, która ubiega się o państwową pomoc dla bezrobotnych, podobnie jak w przypadku zasiłku związkowego z tzw. A-kasy, powinna przepracować na umowie o pracę minimum 1 rok, a zwolnienie z pracy musi nastąpić z przyczyn niezależnych od pracownika, np. redukcji zatrudnienia czy upadłości firmy.

Drugim niezbędnym warunkiem jest brak członkowstwa w A-kasie, gdyż nie można pobierać pomocy socjalnej z dwóch źródeł. Ponadto każdy starający się o pomoc pieniężną od państwa musi mieć zalegalizowany pobyt w Danii.

Gdzie się udać

Po pomoc najpierw trzeba zwrócić się do Jobcenter właściwego dla miejsca zamieszkania i zarejestrować się jako bezrobotny poszukujący pracy. Należy przy tym przedstawić wszystkie dokumenty świadczące o przyczynie utraty zatrudnienia, tj. np. pismo kancelarii adwokackiej prowadzącej proces upadłościowy firmy, w której się pracowało. Przydatna jest także wszelka korespondencja z Funduszem Gwarancyjnym (LG - Ló/nmodtagernes Garantifond).

W trakcie tej samej wizyty należy też umieścić w bazie poszukujących pracy swoje CV według odpowiednich standardów - pomaga w tym pracownik Jobcenter, z którym porozumieć się można w języku angielskim.

Specjalny formularz

Po wypełnieniu standardowego CV i umieszczeniu go na stronie internetowej Jobcenter z osobą ubiegającą się o pomoc spotka się kolejny pracownik, który wyjaśnia, jak wypełnić podanie (Ansó/gning om kontanthjelp) i potwierdza, jakie dodatkowe dokumenty należy do niego dołączyć. Na przykład w Kopenhadze są 2 ośrodki (Ydelseservice - Obsługa Świadczeń) przyjmujące takie podania:

• Sdr. Boulevard 35,1 1720 Kó/benhavn V

• Hejrevej 43 2400 Kó/benhavn NV

Obydwa są czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 10-14, a w piątki od 10 do 13.

Można się odwoływać

Może się zdarzyć, że przyjmujący podanie urzędnik zobowiąże osobę ubiegającą się o świadczenie do dostarczenia dodatkowych dokumentów dotyczących np. współmałżonka mieszkającego w Polsce i nałoży 10- lub 14-dniowy termin na ich dostarczenie.

W niektórych przypadkach jest to niezgodne z obowiązującym prawem - w Danii bardzo często urzędnicy w stosunku do obcokrajowców nieposługujących się językiem duńskim wymyślają dodatkowe procedury i należy w takiej sytuacji poprosić o pomoc kogoś władającego dobrze językiem duńskim, aby pomógł rozwiązać ten problem.

Jeżeli pojawią się jakieś kłopoty w zdobyciu wspomnianych dokumentów, to należy poinformować o tym właściwego pracownika w Ydelseservice. Wyznaczony zostanie wtedy nowy termin. Decyzja w sprawie wysyłana jest na podany we wniosku duński adres zainteresowanego.

Starając się o pomoc pieniężną od państwa, należy liczyć się z tym, że w przypadku obcokrajowców kwota świadczenia nie jest maksymalna, a jej wysokość zależy od uznania pracownika prowadzącego sprawę. Należy jednak zawsze być konsekwentnym. Jeżeli złożyło się podanie o pomoc socjalną, to należy doprowadzić swoje starania do końca i nie rezygnować po drodze z różnych powodów.

na stałe mieszka w Kopenhadze