Kryzys gospodarczy i trudna sytuacja firm powodują, że pracodawcy dążą do redukcji kosztów pracy. Najczęściej sprowadza się to do obniżania wysokości wynagrodzenia lub zmniejsza wymiar czasu pracy. Teoretycznie pracodawca mógłby wypowiedzieć pracownikom umowę o pracę, a następnie zatrudnić ich na podstawie zmienionych warunków pracy. Kodeks pracy umożliwia jednak zastosowanie tzw. wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy.

Z wypowiedzenia zmieniającego pracodawca może skorzystać, gdy następuje zmiana warunków pracy i płacy. W takiej sytuacji pracodawca powinien przedstawić pracownikowi nowe warunki zatrudnienia. Równocześnie trzeba pamiętać, że zmiana warunków pracy jest niemal równoznaczna z pogorszeniem sytuacji pracownika. Polepszenie warunków zatrudnienia odbywa się zazwyczaj za porozumieniem stron. Taką sytuację pracodawca może także uregulować prawnie, pisząc specjalne oświadczenie o podwyższeniu podstawy wynagrodzenia lub dołączając aneks do umowy o pracę.

W przypadku otrzymania wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy sprowadzającego się w praktyce do obniżki wynagrodzenia pracownik może przyjąć nowe warunki lub odmówić ich przyjęcia.

W razie odmowy przyjęcia umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Wypowiedzenie zmieniające również wymaga zawiadomienia na piśmie zakładowej organizacji reprezentującej pracownika.

Warto także wiedzieć, że pracodawca ma prawo wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Jednak zmiana sposobu wynagradzania jest możliwa tylko wówczas, jeśli wprowadzenie nowych zasad dotyczy ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy.

CO MUSI ZAWIERAĆ WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy musi zawierać:

● nowe warunki pracy i płacy;

● pouczenie o tym, że nowe warunki uważa się za przyjęte, jeżeli pracownik nie odrzuci ich przed upływem połowy okresu wypowiedzenia.

Termin wniesienia odwołania

7 dni

Pracownik ma siedem dni od dnia doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę na wniesienie odwołania do sądu pracy