Przedsiębiorcy, którzy zamierzają starać się o dofinansowanie szkoleń pracowników, powinni się pospieszyć. 30 marca mija termin składania wniosków w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na ponadregionalne projekty szkoleniowe. W marcu i kwietniu w większości regionów wojewódzkie urzędy pracy będą też ogłaszać konkursy na realizację regionalnych projektów szkoleniowych.

Firmy mogą otrzymać dotacje na szkolenia w ramach dwóch priorytetów PO KL (Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach dla projektów ponadregionalnych i 8. 1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorców dla projektów regionalnych).

Istotne jest odpowiednie zakwalifikowanie projektu do właściwego priorytetu.

- W przypadku projektów ponadregionalnych, uczestnicy szkoleń muszą pochodzić przynajmniej z dwóch województw, w których firma musi posiadać swoje struktury. Począwszy od tego roku maksymalnie 90 proc. uczestników może pochodzić z jednego województwa - mówi Beata Tylman, menedżer w firmie Deloitte.

Dofinansowane w ramach projektów regionalnych i ponadregionalnych mogą być praktycznie wszystkie szkolenia, pod warunkiem że wynikają z potrzeb przedsiębiorstwa. Zainteresowanie dotacjami na rozwój kadr i podnoszenie kwalifikacji pracowników wśród przedsiębiorców jest bardzo duże i tylko najlepsze wnioski otrzymają dofinansowanie.

- Dlatego warto uwzględniać w nich innowacyjne metody dydaktyczne. Wartością dodaną wniosku może być np. uwzględnienie szkoleń e-learningowych. Dodatkową korzyścią jest w ich przypadku możliwość włączenia do ich kosztów zakupu środków trwałych potrzebnych do realizacji takiego e-szkolenia - radzi Beata Tylman.

Minimalna wartość projektu w przypadku projektów ponadregionalnych wynosi 400 tys. zł, a w przypadku projektów regionalnych - 50 tys. zł. Wymagany jest wkład własny: w przypadku małych firm w wysokości 20 proc., średnich 30 proc., a dużych - 40 proc. dotacji. Na te działania jest przeznaczone 1,3 mld euro.