Prezes ZUS podał wysokość kwot, których przekroczenie może spowodować od 1 marca tego roku zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalnych i przedemerytalnych. Nie dotyczy to 60-letnich kobiet i 65-letnich mężczyzn.

W przypadku emerytów i rencistów obowiązują dwa progi przychodu, odpowiadające 70 i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego za ostatni kwartał danego roku. Zgodnie z komunikatem ZUS kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. tego wynagrodzenia za IV kwartał 2008 r. wynosi 2167,60 zł. Jej przekroczenie powoduje zmniejszanie wypłacanego świadczenia. Natomiast drugi 130-proc. próg, którego przekroczenie spowoduje zawieszenie renty lub emerytury, wynosi 4025,60 zł.

W przypadku osób, które pobierają świadczenia oraz zasiłki przedemerytalne i dodatkowo pracują, ZUS bierze pod uwagę tzw. dopuszczalne i graniczne kwoty przychodu. Wynoszą one odpowiednio 50 i 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni rok. Od 1 marca dopuszczalna kwota przychodu wynosi 1472,00 zł miesięcznie, a kwota graniczna 2060,80 zł. Ponadto roczna dopuszczalna kwota przychodu od 1 marca wynosi 17 664 zł i 24 729,60 zł w przypadku kwoty granicznej.

ZUS podał także, ile wynosi maksymalna kwota, jaką może dorobić osoba będąca na rencie socjalnej bez obawy o zawieszenie jej wypłaty. Jej wysokość odpowiada 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał danego roku. W IV kwartale było to 929 zł i tyle od 1 marca może dorobić osoba otrzymująca taką rentę.

Znany jest też wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętego do obliczania świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2009 r. Wynosi 104,9 proc.