W praktyce może się zdarzyć, iż pracownik związany klauzulą konkurencyjną podejmuje zatrudnienie u przedsiębiorcy o zbliżonym profilu świadczenia usług, jednakże na zupełnie innym niż dotychczas stanowisku. Powstaje pytanie, czy w takim przypadku również dochodzi do naruszenia zakazu konkurencji. Odpowiedź znajdujemy w przepisie art. 1012 par. 1 k.p., który odsyła do odpowiedniego stosowania art. 1011 par. 1 k.p dotyczącego umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy.

Wskazane odesłanie oznacza, iż zawarcie takiej umowy, jak i jej zakres podmiotowy powinien być zgodny z zakresem podmiotowym zakazu konkurencji z art. 1011 par. 1 k.p. Pojęcie działalności konkurencyjnej ma zatem podstawowe znaczenie dla określenia kręgu podmiotów, na rzecz których pracownik nie może świadczyć pracy po ustaniu stosunku pracy. Co istotne dla omawianej kwestii, przepis art. 1011 par. 1 k.p. posługuje się sformułowaniem podmiot prowadzący działalność konkurencyjną. Oznacza to, że do naruszenia zakazu konkurencji wystarczające jest podjęcie pracy u przedsiębiorcy będącego konkurentem dotychczasowego pracodawcy, bez względu na to, na jakim stanowisku lub w jakim charakterze pracownik jest zatrudniony u nowego pracodawcy, chyba że strony, formułując warunki umowy, postanowią inaczej (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 4 stycznia 2008 r., I PK 183/07, OSNP 2009, nr 3-4, poz. 37).

W ocenie SN, co do zasady, ocena, czy pracownik naruszył umowny zakaz konkurencji, powinna uwzględniać kryteria przedmiotowe dotyczące zakresu i przedmiotu działalności prowadzonej przez nowego pracodawcę. Przykładowo, istotne jest ustalenie, czy w tym samym okresie czasu, na tym samym terytorium, obaj pracodawcy wprowadzają do obrotu (lub zamierzają wprowadzić do obrotu) produkty adresowane do tej samej grupy konsumentów. Ponadto przyjmuje się, że pojęcie działalności konkurencyjnej obejmuje tego rodzaju działalność przedsiębiorcy, która choćby w jednym elemencie pokrywa się z przedmiotem działalności dotychczasowego pracodawcy, wskutek czego przynajmniej na jednym z rynków nowy pracodawca konkuruje z dotychczasowym.