Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Nowelizacja wynika z obowiązku dostosowania prawa polskiego do prawa UE.

Niezgodny z prawem unijnym jest art. 5 ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych i ich rodzin (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 87, z późn. zm.). Zgodnie z nim prawo do świadczeń przysługuje kombatantom oraz osobom represjonowanym wyłącznie w czasie ich pobytu w Polsce. Powoduje to więc, że polskie organy emerytalno-rentowe odmawiają wypłaty świadczeń lub zawieszają ich wypłatę osobom przebywającym za granicą. Po zmianie przepisów obywatele polscy będą mogli korzystać z przysługującej im swobody przemieszczania się i przebywania w państwie członkowskim innym niż Polska. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.